danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 93 khách Trực tuyến
Bất cập về việc áp dụng các mức chi cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 09:02 - Lượt xem: 1183
PDF. In Email

Ngày 10/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là Thông tư 167). Qua gần 05 năm thực hiện Thông tư 167 đã góp phần đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số nội dung chi của Thông tư 167 còn quy định chưa cụ thể dẫn đến việc áp dụng chưa thống nhất, cụ thể như sau:
1. Về nội dung chi công bố, công khai TTHC
Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Phụ lục kèm theo Thông tư số 167 thì đối với nội dung chi công bố, công khai TTHC sẽ được thanh toán mức chi dựa trên căn cứ là hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. Vậy hóa đơn, chứng từ để thanh toán cho nội dung chi tiêu này cụ thể là gì, quy định chưa rõ. Trên thực tế hoạt động công bố TTHC gồm nhiều nội dung như lập danh mục, điền biểu mẫu công bố của các sở, ban, ngành và kiểm tra chất lượng công bố của Sở Tư pháp, với sản phẩm cuối cùng là quyết định công bố và công văn kiểm soát chất lượng. Vậy quyết định công bố và công văn kiểm soát chất lượng có được coi là hóa đơn, chứng từ thanh toán cho nội dung này hay không? Nếu không thì lấy gì để làm cơ sở thanh toán? Đây là hoạt động chính đặc thù và thường xuyên của công tác kiểm soát TTHC với mục tiêu là chuẩn hóa việc công bố, công khai TTHC.
2. Về mức chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC
Thông tư 167 quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các sở, huyện, xã là 15.000 đ – 20.000 đ/người/ngày; mức chi cụ thể do UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh Quyết định. Căn cứ vào Thông tư 167, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 quy định mức chi hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2013/NQ/HĐND. Theo đó, quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, địa phương là 20.000 đ/người/ngày.
Thực tế trong những năm qua nhiều sở, ngành, địa phương đã trích kinh phí chi thường xuyên của đơn vị để chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối là 400.000 đ/người/tháng (coi như chi khoán 20 ngày làm việc có liên quan đến kiểm soat TTHC/ tháng), nhằm động viên cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị làm việc được tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều địa phương có chi hỗ trợ nhưng chưa đầy đủ. Lý do nhiều địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 1828/STC-HCSN ngày 11/9/2014, cho rằng mức chi 20.000 đ/người/ngày là căn cứ vào số ngày làm việc thực tế liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong tháng (ví dụ trong tháng làm 10 ngày liên quan thì lấy 10 ngày x 20.000 đ/ngày = 200.000 đ), không phải căn cứ vào số ngày làm việc trong tháng là 22 ngày (trừ thứ 7 và chủ nhật) để chi hỗ trợ.
Về vấn đề này, quan điểm cá nhân tôi cho rằng mức chi theo Thông tư 167 là chi hỗ trợ kiêm nhiệm cho cán bộ phụ trách công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, địa phương theo số ngày làm việc trong tháng chứ không phải chi theo số ngày làm việc thực tế liên quan đến nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
Từ những hạn chế bất cập nêu trên, thiết nghĩ trong thời gian tới đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi Thông tư 167 theo hướng quy định mức chi cụ thể cho hoạt động công bố, công khai TTHC và quy định rõ hóa đơn,chứng từ để thanh toán cho hoạt động này; đồng thời quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC theo tháng để đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước./.

Lưu Tùng


Tin mới:
Các tin khác: