TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 57 khách Trực tuyến
Nghiên cứu trao đổi
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư?
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 15:51

Gần đây có nhiều anh em ở địa phương cho biết việc tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại địa bàn dân cư thôn, tổ, khối phố... ở các đơn vị thuộc khu vực đồng bằng ngày càng kém hiệu quả vì số người đến dự nghe ngày càng ít, tỉ lệ thường chỉ vài chục phần trăm đại diện số hộ dân trên địa bàn. Có người còn thẳng thắn đề nghị nên thôi việc tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các địa bàn dân cư ở các địa phương này, đồng thời tìm cách từng bước chuyển sang mô hình tuyên truyền khác có hiệu quả hơn.

 
Cải cách hành chính phải gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 10:31

Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động các cơ quan nhà nước ngày càng được chú trọng, có đủ các điều kiện về thiết bị, con người để có thể trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, điều hành. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc của các cơ quan hành chính trong thời gian qua chưa thực sự sâu rộng và hiệu quả. Thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về ứng dụng CNTT: Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin"; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020.

 
Bàn về thẩm quyền ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện
Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 08:44

Từ ngày 01/7/2016 đến nay, khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật Ban hành VBQPPL 2015) đã có hiệu lực thi hành, cùng với việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, ở nhiều đơn vị cấp huyện trong tỉnh, Phòng Tư pháp đang lúng túng khi được giao nhiệm vụ tham mưu xác định hình thức nghị quyết của HĐND cấp mình là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản hành chính.

 
Vấn đề đặt tên theo BLDS 2015 có liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 07:50

Kể từ ngày 01/01/2017, Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015) có hiệu lực thi hành; các luật liên quan khác như Luật Hộ tịch năm 2014, Luật Căn cước công dân năm 2014 được triển khai thi hành các nội dung liên quan phải tuân thủ theo tinh thần phù hợp với BLDS 2015.

 
Một số vướng mắc trong quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản (BĐGTS) hiện nay tại địa phương
Thứ năm, 28 Tháng 7 2016 15:08

Qua gần 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về BĐG tài sản (Nghị định số 17) và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính; đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 04 tổ chức BĐG chuyên nghiệp được thành lập (Trong đó có: 01 trung tâm, 02 doanh nghiệp và 01 chi nhánh), với 10 đấu giá viên đã đăng ký hành nghề. Nhìn chung các tổ chức BĐG chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, có hiệu quả, các hợp đồng BĐG các loại tài sản, thu phí đấu giá ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nguồn ngân sách của tỉnh trong thời gian qua; các cuộc bán đấu giá đều do đấu giá viên làm việc trong tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.

 
Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự năm 2015
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 08:01

Bộ luật hình sự (BLHS) là văn bản thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Quyền trẻ em, nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi đối với người chưa thành niên phạm tội. Khi người chưa thành niên là chủ thể tội phạm thì việc xử lý các em phải tuân theo nguyên tắc nhất định. Tuy nhiên, BLHS năm 1999 chưa thể hiện rõ nét nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên; chưa ưu tiên lựa chọn các biện pháp xử lý thích hợp khác đối với người chưa thành niên phạm tội ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa quan tâm xem xét áp dụng các biện pháp tư pháp (mà bản chất là các biện pháp giáo dục, phòng ngừa). Điều này chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là: việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung những quy định trên có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi cân nhắc, lựa chọn các biện pháp xử lý cũng như các chế tài có thể áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Kế thừa và hoàn thiện BLHS năm 1999, Điều 91 BLHS năm 2015 quy định đầy đủ hơn một số nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể như sau:

 
Về tư cách pháp nhân và con dấu của Phòng Tư pháp: Bộ Nội vụ hướng dẫn khác quy định của Chính phủ
Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 10:38

Ngày 28/4/2009, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV (gọi tắt là Thông tư 01) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Tại khoản 2 Điều 4 (quy định vị trí và chức năng), Thông tư này quy định: “Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 33