Danh sách báo cáo viên pháp luật
Danh sách báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Nam
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 10:49

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 03/7/20147của Chủ tịch UBND tỉnh)

Xem danh sách tại đây: QD_2408.pdf