Kiểm soát thủ tục hành chính
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 07:30 - Lượt xem: 16865
PDF. In Email

1. Chỉ thị số 1722/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính (tải tại đây  )

2. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (tải tại đây  )

3. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (tải tại đây  );

4. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (tải tại đây  );

5. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (tải tại đây)

6. Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2012 của Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ về hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tải tại đây  );

7. Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (tải tại đây  );

8. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (tải tại đây  );

9. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (tải tại đây  );

10. Công văn số 5957/BTP-KSTT ngày 19/08/2013 của Bộ Tư pháp về triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (tải tại đây  );

11. Công văn số 7926/BTP-KSTT ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp về một số nhiệm vụ KSTTHC trọng tâm 2014 (tải tại đây  );

12. Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về  việc Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (tải tại đây  );

13. Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc  Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (tải tại đây  );

14. Thông tư số 19/2014/TT-BTP ngày 15/09/2014 của Bộ Tư pháp Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia  về thủ tục hành chính và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (tải tại đây  );

15. Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/1/2015 ban hành kế hoạch đơn gian hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (tải tại đây  );

16. Quyết định 3535 /QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tải tại đây  );

17. Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tải tại đây  );

18. Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tải tại đây  );

19. Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (kỳ họp thứ 08) (tải về );

20. Quyết định 1186/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 Ban hành quy trình về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tải về );

21. Quyết định 4079/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về Công bố Bộ Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng về quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

(tải QD_4079.pdf,Phu_luc_1_TINH.doc,phu_luc_2_HUYEN.doc,Phu_luc_3_XA.doc)

22. Quyết định 4477/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Công bố danh sách cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh (tải về)

23. Công văn số 1828/STC-HCSN ngày 11/9/2014 của Sở Tài chính V/v hướng dẫn chi hỗ trợ cho CB,CC làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (tải về)