Bổ trợ Tư pháp
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 07:48 - Lượt xem: 7173
PDF. In Email

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

* LĨNH VỰC LUẬT SƯ:

1. Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 về sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật luật sư (tải tại đây);

2. Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (tại tại đây);

3. Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (tải tại đây);

4. Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư (tại tại đây);

5. Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam (tải về);

6. Thông tư số 19/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 28/11/2013 Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (tải về);

7. Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư (tải tại đây);

8. Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam (tải về);

9. Thông tư số 21/2010/TT-BTP ngày 01/12/2010 của Bộ Tư pháp về  Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư (tại tại đây);

10. Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (tải tại đây)

11. Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (tại tại đây);

12. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt đề án “ phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (tại tại đây);

13. Quyết định số 667/2004/QĐ-BTP ngày 08/12/2004 của Bộ Tư pháp Về việc ban hành Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư (tại tại đây);

14. Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam (tại tại đây).

* LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT:

1. Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 Về tư vấn pháp luật (tải tại đây);

2. Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật (tải tại đây);

3. Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp (tải tại đây).

* LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP:

1. Luật số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về Luật giám định tư pháp (tải tại đây);

2. Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (tải tại đây);

3. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (tải tại đây);

3. Thông tư 35/2009/TT-BXD ngày 15/10/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng (tải tại đây);

4. Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 9/10/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (tải tại đây);

5.Thông tư 33/2014/TT-BCA ngày 05/08/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự (tải tại đây);

6. Thông tư 137/2014/TT-BTC ngày 18/09/2014 Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (tải tại đây);

7. Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tải tại đây);

8. Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tải tại đây);

9. Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ khoa học và công nghệ Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (tải tại đây);

10. Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần (tải tại đây);

11. Thông tư số 07/2014/TT-BKHĐT ngày 24/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (tải tại đây);

12. Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần (tải tại đây);

13. Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (tải tại đây).

* LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG: 

1. Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 (tải tại đây);

2. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/3/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (tả tại đây);

3. Thông tư 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng ( tải tại đây);

4. Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng ( tải tại đây)

5. Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính Quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng ( tải tại đây);

6. Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng (tải tại đây);

7. Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/08/2015 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng ( tải tại đây );

8. Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ( tải tại đây);

9. Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày01/4/2016 Ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( tải tại đây);

10. Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 Quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tải tại đây).

* LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ: 

1. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ Về bán đấu giá tài sản (tải tại đây);

2. Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (tải tại đây);

3. Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước ( tải tại đây );

4. Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (tải tại đây);

5. Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền đất hoặc cho thuê đất ( tải tại đây);

6. Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản (tải tại đây);

7. Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 08/9/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (tải tại đây);

8. Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất (tải tại đây);

9. Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/09/2014 của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (tải tại đây);

10. Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/04/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (tải tại đây);

11. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (tải tại đây);

12. Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên (tải tại đây);

13. Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất co thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tải tại đây).

 * LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIỀN: 

1. Luật phá sản số 51/2014/QH13 ngày 19/06/2014 (tải tại đây);

2. Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/2/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (tải tại đây)

 * LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI:  

1. Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (tải tại đây);

2. Nghị quyết 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại (tải tại đây);

3. Nghị định số 7821/VBHN-BTP  ngày 25/11/2013 của Bộ Tư pháp Về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tải tại đây);

4. Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 14/01/2016 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 107/2015/qh13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại (tải tại đây);

5. Quyết định 202/QĐ-BTP ngày 16/2/2016 của Bộ Tư pháp về việc giao đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thừa phát lại (tải tại đây);

6. Quyết định 203/QĐ-BTP ngày 16/02/2016 của Bộ Tư pháp Giao Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ về chế định Thừa phát lại theo Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 22/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội (tải tại đây).