Thanh tra
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 08:16 - Lượt xem: 3730
PDF. In Email

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

A. CÔNG TÁC THANH TRA:

1. Luật số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật Thanh tra (tải tại đây);

2. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (tải tại đây);

3. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân (tải tại đây);

4. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân (tải tại đây);

5. Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành tư pháp (tải tại đây)

6. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (tải tại đây);

7. Luật số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (tải tại đây);

8. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về quy định việc thực hiện kết luận thanh tra (tải tại đây);

9. Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (tải tại đây);

10. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (tải tại đây);

11. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh (tải tại đây);

12. Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 28/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra (tải tại đây);

13. Thông tư số 118/2014/TT-BTC  ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

14. Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo (tải tại đây);

15. Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (tải tại đây).

B. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước (tải tại đây);

2. Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (tải tại đây);

3. Quyết định số 114/QĐ-BTP ngày 08/6/2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo (tải tại đây);

4. Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo(tải tại đây);

5. Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Khiếu nại (tải tại đây); 

6. Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội về Tố cáo (tải tại đây);

7. Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Tài chính về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tải tại đây);

8. Quyết định số 2189/QĐ-TTCP ngày 09/4/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài (tải tại đây);

9. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại (tải tại đây);

10. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo (tải tại đây);

11. Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Tiếp công dân (tải tại đây);

C. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

2. Luật số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

3. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (tải tại đây);

4. Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (tải tại đây);

5. Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công tác (tải tại đây).

6. Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ (tải tại đây).