Xử lý vi phạm hành chính Và theo dõi thi hành pháp luật
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014 08:23 - Lượt xem: 3532
PDF. In Email

VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

* LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Luật xử lý vi phạm hành chính số 5/2012/QH13 của Quốc Hội ngày 20/06/2012 (tải tại đây );

2. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (tải tại đây );

3. Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tải tại đây );

4. Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tải tại đây );

* LĨNH VỰC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (tải tại đây );

2. Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (tải tại đây);
3. Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. (tải tại đây)