Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Thứ tư, 31 Tháng 8 2016 09:01 - Lượt xem: 2805
PDF. In Email
VĂN BẢN CHUYÊN MÔN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
1. Luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội ngày 22/6/2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây);

2. Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy dịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây );

3. Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (tải tại đây )

4. Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (tải tại đây );

5. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (tải tại đây );

6. Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (tải tại đây )

7. Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tải tại đây )