THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Bán đấu giá (1) Bồi thường nhà nước (6)
Chứng thực (2) Công chứng (41)
Giám định Tư pháp (10) Hộ tịch (1)
Luật sư (21) Lý lịch tư pháp (7)
Nuôi con nuôi (4) Phổ biến giáo dục pháp luật (2)
Quản tài viên (12) Quốc tịch (8)
Trợ giúp pháp lý (4) Trọng tài thương mại (19)
Tư vấn pháp luật (9)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Cấp bản sao văn bản công chứng
2 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
3 Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
4 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
5 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
7 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
8 Cấp lại Thẻ công chứng viên
9 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
10 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
11 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
12 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
13 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
14 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
16 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
17 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
18 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
19 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
20 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
21 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
22 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
23 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
24 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với
25 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
26 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
27 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
28 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
29 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
30 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
31 Công chứng bản dịch
32 Công chứng di chúc
33 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
34 Công chứng hợp đồng ủy quyền
35 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
36 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
37 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
38 Công chứng văn bản khai nhận di sản
39 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
40 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
41 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
42 Công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
43 Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý
44 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
45 Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam
46 Ghi vào sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài
47 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
48 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
49 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
50 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
51 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
52 Giải thể Đoàn luật sư
53 Gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính và nhận Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp
54 Gửi hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống bưu chính
55 Hợp nhất công ty luật
56 Hợp nhất Văn phòng công chứng
57 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
58 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
59 Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
60 Nhận lưu giữ di chúc
61 Nhập quốc tịch Việt Nam
62 Nộp hồ sơ yêu cầu trực tiếp tại Sở Tư pháp và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
63 Nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Sở Tư pháp
64 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
65 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
66 Sáp nhập công ty luật
67 Sáp nhập Văn phòng công chứng
68 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
69 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
70 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
71 Thành lập Hội công chứng viên
72 Thành lập Văn phòng công chứng
73 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
74 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
75 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
76 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
77 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
78 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
79 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
80 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
81 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
82 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
83 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
84 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
85 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
86 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
87 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
88 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
89 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
90 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
91 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
92 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
93 Thôi quốc tịch Việt Nam
94 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
95 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
96 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
97 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
98 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
99 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
100 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
101 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
102 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
103 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
104 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
105 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
106 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
107 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
108 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
109 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
110 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
111 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
112 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
113 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
114 Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam
115 Trở lại quốc tịch Việt Nam
116 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
117 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
118 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
119 Xóa đăng ký hành nghề công chứng
120 Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
121 Yêu cầu trợ giúp pháp lý
122 Đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu LLTP qua hệ thống bưu điện
123 Đăng ký danh sách đấu giá viên
124 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
125 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
126 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
127 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
128 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
129 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
130 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
131 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
132 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
133 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
134 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
135 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
136 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
137 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
138 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
139 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
140 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
141 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp
142 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
143 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
144 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
145 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
146 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
147 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; Văn phòng luật và Công ty luật