THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Cấp tỉnh
Trọng tài thương mại  (19)
Tư vấn pháp luật  (10)
Quản tài viên  (12)
Luật sư  (19)
Công chứng  (40)
Quốc tịch  (6)
Lý lịch tư pháp  (3)
Hộ tịch  (1)
Đấu giá tài sản  (12)
Giám định Tư pháp  (11)
Bồi thường nhà nước  (3)
Nuôi con nuôi  (3)
Chứng thực  (4)
Trợ giúp pháp lý  (12)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
Hòa giải thương mại  (13)
Đăng ký biện pháp bảo đảm  (9)
Cấp huyện
Hộ tịch  (15)
Chứng thực  (12)
Bồi thường nhà nước  (2)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
Hòa giải cơ sở  (2)
Cấp xã
Hộ tịch  (21)
Chứng thực  (11)
Con nuôi  (3)
Bồi thường nhà nước  (1)
Hòa giải cơ sở  (4)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
2 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
5 Cấp bản sao từ sổ gốc
6 Cấp bản sao văn bản công chứng
7 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
8 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
12 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
13 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
14 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
15 Cấp lại Thẻ công chứng viên
16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
17 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
18 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
19 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
20 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
21 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
22 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
23 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
24 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
25 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
26 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
27 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
28 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
29 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
30 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
31 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
32 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
33 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
34 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
35 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
36 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
37 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
38 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
39 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
40 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
41 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
42 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
43 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
44 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
45 Công chứng bản dịch
46 Công chứng di chúc
47 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
48 Công chứng hợp đồng ủy quyền
49 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
50 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
51 Công chứng văn bản khai nhận di sản
52 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
53 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
54 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
55 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
56 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
57 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
58 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
59 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
60 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
61 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
62 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
63 Giải thể Đoàn luật sư
64 Hợp nhất công ty luật
65 Hợp nhất Văn phòng công chứng
66 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
67 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
68 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
69 Nhận lưu giữ di chúc
70 Nhập quốc tịch Việt Nam
71 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
72 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
73 Phục hồi danh dự
74 Sáp nhập Văn phòng công chứng
75 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
76 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
77 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
78 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
79 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
80 Thành lập Hội công chứng viên
81 Thành lập Văn phòng công chứng
82 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
83 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
84 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
85 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
86 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
87 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
88 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
89 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
90 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
91 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
92 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
93 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
94 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
95 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
96 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
97 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
98 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
99 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
100 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
101 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
102 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
103 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
104 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
105 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
106 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
107 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
108 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
109 Thông báo có quốc tịch nước ngoài
110 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
111 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
112 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
113 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
114 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
115 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
116 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
117 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
118 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
119 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
120 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
121 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
122 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
123 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
124 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
125 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
126 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
127 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
128 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
129 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
130 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
131 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
132 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
133 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
134 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
135 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
136 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
137 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
138 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
139 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
140 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
141 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
142 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
143 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
144 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
145 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
146 Thủ tục chứng thực di chúc
147 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
148 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
149 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
150 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản