THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Cấp tỉnh
Trọng tài thương mại  (6)
Tư vấn pháp luật  (6)
Quản tài viên  (5)
Luật sư  (14)
Công chứng  (40)
Quốc tịch  (5)
Lý lịch tư pháp  (3)
Hộ tịch  (1)
Đấu giá tài sản  (8)
Giám định Tư pháp  (11)
Bồi thường nhà nước  (3)
Nuôi con nuôi  (3)
Chứng thực  (4)
Trợ giúp pháp lý  (12)
Hòa giải thương mại  (9)
Đăng ký biện pháp bảo đảm  (9)
Thừa phát lại  (13)
Cấp huyện
Hộ tịch  (16)
Chứng thực  (11)
Bồi thường nhà nước  (2)
Hòa giải cơ sở  (2)
Cấp xã
Hộ tịch  (21)
Chứng thực  (11)
Con nuôi  (3)
Bồi thường nhà nước  (1)
Hòa giải cơ sở  (4)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
2 1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
3 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
6 Cấp bản sao văn bản công chứng
7 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
8 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
12 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
13 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
14 Cấp lại Thẻ công chứng viên
15 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại
16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
17 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
18 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải
20 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động
21 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
22 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
23 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
24 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
25 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
26 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
27 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
28 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
29 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
30 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
31 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
32 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
33 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
34 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
35 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
36 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
37 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
38 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
39 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
40 Công chứng bản dịch
41 Công chứng di chúc
42 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
43 Công chứng hợp đồng ủy quyền
44 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
45 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
46 Công chứng văn bản khai nhận di sản
47 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
48 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
49 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
50 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
51 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
52 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
53 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
54 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
55 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
56 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
57 Hợp nhất công ty luật
58 Hợp nhất Văn phòng công chứng
59 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
60 Nhận lưu giữ di chúc
61 Nhập quốc tịch Việt Nam
62 Phục hồi danh dự
63 Sáp nhập Văn phòng công chứng
64 Sáp nhật công ty luật
65 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
66 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
67 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
68 Thành lập Hội công chứng viên
69 Thành lập Văn phòng công chứng
70 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
71 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
72 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
73 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
74 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
75 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
76 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
77 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
78 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
79 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
80 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
81 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
82 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
83 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại
84 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại
85 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
86 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
87 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại
88 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
89 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
90 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
91 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
92 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
93 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
94 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
95 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
96 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
97 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
98 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
99 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
100 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
101 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
102 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
103 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
104 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
105 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
106 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
107 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
108 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
109 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
110 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
111 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
112 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
113 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
114 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
115 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
116 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
117 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
118 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
119 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
120 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
121 Thủ tục chứng thực di chúc
122 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
123 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
124 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
125 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
126 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
127 Thủ tục công nhận hòa giải viên
128 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
129 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
130 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
131 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
132 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
133 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
134 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
135 Thủ tục phục hồi danh dự
136 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
137 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
138 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
139 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
140 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
141 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
142 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
143 Thủ tục thôi làm hòa giải viên
144 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
145 Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch
146 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
147 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
148 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
149 Thủ tục đăng ký giám hộ
150 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản