THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Bồi thường nhà nước (3) Chứng thực (4)
Công chứng (40) Giám định Tư pháp (12)
Hộ tịch (1) Hòa giải thương mại (13)
Luật sư (21) Lý lịch tư pháp (3)
Nuôi con nuôi (3) Phổ biến giáo dục pháp luật (2)
Quản tài viên (12) Quốc tịch (6)
Trợ giúp pháp lý (12) Trọng tài thương mại (19)
Tư vấn pháp luật (11) Đăng ký biện pháp bảo đảm (9)
Đấu giá tài sản (12)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
2 Cấp bản sao văn bản công chứng
3 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
4 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
5 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
7 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
11 Cấp lại Thẻ công chứng viên
12 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
13 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
14 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
15 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
18 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
19 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết
20 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
21 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập
22 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
23 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
24 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
25 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp: Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
26 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp: Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động
27 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
28 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
29 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
30 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
31 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
32 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
33 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
34 Công chứng bản dịch
35 Công chứng di chúc
36 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
37 Công chứng hợp đồng ủy quyền
38 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
39 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
40 Công chứng văn bản khai nhận di sản
41 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
42 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
43 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
44 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
45 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
46 Giải thể Đoàn luật sư
47 Hợp nhất công ty luật
48 Hợp nhất Văn phòng công chứng
49 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
50 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
51 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
52 Nhận lưu giữ di chúc
53 Nhập quốc tịch Việt Nam
54 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
55 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
56 Sáp nhập Văn phòng công chứng
57 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
58 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
59 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
60 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
61 Thành lập Hội công chứng viên
62 Thành lập Văn phòng công chứng
63 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
64 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
65 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
66 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
67 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
68 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
69 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
70 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
71 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
72 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
73 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
74 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
75 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
76 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
77 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
78 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
79 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
80 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
81 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
82 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
83 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
84 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
85 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
86 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
87 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
88 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
89 Thông báo có quốc tịch nước ngoài
90 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
91 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
92 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
93 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
94 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
95 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
96 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
97 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
98 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
99 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
100 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
101 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
102 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh : Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP
103 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh :Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn
104 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
105 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
106 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
107 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
108 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
109 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
110 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
111 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
112 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
113 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
114 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
115 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
116 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
117 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
118 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
119 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
120 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
121 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
122 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
123 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
124 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
125 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
126 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
127 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
128 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
129 Thủ tục phục hồi danh dự
130 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
131 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
132 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
133 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
134 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
135 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
136 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
137 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
138 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
139 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
140 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
141 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
142 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
143 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
144 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
145 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
146 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
147 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
148 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
149 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
150 Xóa đăng ký hành nghề công chứng