THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Cấp tỉnh
Trọng tài thương mại  (19)
Tư vấn pháp luật  (6)
Quản tài viên  (5)
Luật sư  (14)
Công chứng  (40)
Quốc tịch  (5)
Lý lịch tư pháp  (3)
Hộ tịch  (1)
Đấu giá tài sản  (8)
Giám định Tư pháp  (11)
Bồi thường nhà nước  (3)
Nuôi con nuôi  (3)
Chứng thực  (4)
Trợ giúp pháp lý  (12)
Hòa giải thương mại  (13)
Đăng ký biện pháp bảo đảm  (9)
Cấp huyện
Hộ tịch  (15)
Chứng thực  (11)
Bồi thường nhà nước  (2)
Hòa giải cơ sở  (2)
Cấp xã
Hộ tịch  (21)
Chứng thực  (11)
Con nuôi  (3)
Bồi thường nhà nước  (1)
Hòa giải cơ sở  (4)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
2 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
5 Cấp bản sao văn bản công chứng
6 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
7 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
12 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
13 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
14 Cấp lại Thẻ công chứng viên
15 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
16 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
17 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
18 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
19 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
20 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
21 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
22 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
23 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
24 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
25 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
26 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
27 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
28 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
29 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
30 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
31 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
32 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
33 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
34 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
35 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
36 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
37 Công chứng bản dịch
38 Công chứng di chúc
39 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
40 Công chứng hợp đồng ủy quyền
41 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
42 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
43 Công chứng văn bản khai nhận di sản
44 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
45 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
46 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
47 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
48 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
49 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
50 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
51 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
52 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
53 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
54 Hợp nhất công ty luật
55 Hợp nhất Văn phòng công chứng
56 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
57 Nhận lưu giữ di chúc
58 Nhập quốc tịch Việt Nam
59 Phục hồi danh dự
60 Sáp nhập Văn phòng công chứng
61 Sáp nhật công ty luật
62 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
63 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
64 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
65 Thành lập Hội công chứng viên
66 Thành lập Văn phòng công chứng
67 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
68 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
69 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
70 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
71 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
72 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
73 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
74 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
75 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
76 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
77 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
78 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
79 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
80 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
81 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
82 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
83 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
84 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
85 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
86 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
87 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
88 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
89 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
90 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
91 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
92 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
93 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
94 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
95 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
96 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
97 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
98 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
99 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
100 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
101 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
102 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
103 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
104 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
105 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
106 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
107 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
108 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
109 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
110 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
111 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
112 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
113 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
114 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
115 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
116 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
117 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
118 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
119 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
120 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
121 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
122 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
123 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
124 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
125 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
126 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
127 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
128 Thủ tục chứng thực di chúc
129 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
130 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
131 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
132 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
133 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
134 Thủ tục công nhận hòa giải viên
135 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
136 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
137 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
138 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
139 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
140 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
141 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
142 Thủ tục phục hồi danh dự
143 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
144 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
145 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
146 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
147 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
148 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
149 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
150 Thủ tục thôi làm hòa giải viên