THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
3 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
4 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
5 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp: Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
6 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp: Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động
7 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
8 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
9 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
10 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
11 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
12 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp