THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Cấp bản sao văn bản công chứng
2 Cấp lại Thẻ công chứng viên
3 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
4 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
5 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
6 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
7 Công chứng bản dịch
8 Công chứng di chúc
9 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
10 Công chứng hợp đồng ủy quyền
11 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
12 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
13 Công chứng văn bản khai nhận di sản
14 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
15 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
16 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
17 Hợp nhất Văn phòng công chứng
18 Nhận lưu giữ di chúc
19 Sáp nhập Văn phòng công chứng
20 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
21 Thành lập Hội công chứng viên
22 Thành lập Văn phòng công chứng
23 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
24 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
25 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
26 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
27 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
28 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
29 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
30 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng