THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
2 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
3 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
4 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
5 Giải thể Đoàn luật sư
6 Hợp nhất công ty luật
7 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
8 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
9 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
10 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
11 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
12 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
13 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
14 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
15 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
16 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
17 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
18 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
19 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư