THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
2 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
3 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
4 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
5 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
6 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
7 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh : Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP
8 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh :Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn
9 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
10 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
11 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật