THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Bồi thường nhà nước (3) Chứng thực (4)
Công chứng (40) Giám định Tư pháp (12)
Hộ tịch (1) Hòa giải thương mại (13)
Luật sư (21) Lý lịch tư pháp (3)
Nuôi con nuôi (3) Phổ biến giáo dục pháp luật (2)
Quản tài viên (12) Quốc tịch (6)
Trợ giúp pháp lý (12) Trọng tài thương mại (19)
Tư vấn pháp luật (11) Đăng ký biện pháp bảo đảm (9)
Đấu giá tài sản (12)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
3 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
4 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
5 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
6 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
7 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
8 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
9 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
10 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
11 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
12 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
13 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
14 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
15 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
16 Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
17 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
18 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
19 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
20 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
21 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
22 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp
23 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc
24 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
25 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
26 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
27 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
28 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
29 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
30 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
31 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
32 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưngchưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
33 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất