Tên thủ tục: Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Lĩnh vực: Giám định Tư pháp

-  Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra biên nhận;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Nhận Quyết định bổ nhiệm giám định viên Tư pháp

- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Sở Tư pháp

                - Thành phần, số lượng hồ sơ

          a. Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm.

+ Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

+ Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự.

+ Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý lĩnh vực giám định.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.

+ Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Giám định tư pháp, tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 8 của Luật Giám định tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm Giám định viên Tư pháp của Chủ tịch UBND tỉnh

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:

+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

+ Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên

+ Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.

- Căn cứ pháp lý

+ Luật Giám định tư pháp 2012

+ Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp