Tên thủ tục: Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý phải gửi đơn (nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi hoặc trực tiếp đến :

Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam

Đ/c: 73- Phan Chu Trinh – Tam Kỳ, Quảng Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ, Giám đốc Trung tâm ra quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý;

- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lýNN

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Trợ giúp pháp lýNN

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 08/02/2007;

- Nghị định số 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.