Tên thủ tục: Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; Văn phòng luật và Công ty luật
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của trung tâm tư vấn pháp luật, văn phòng luật hoặc công ty luật  làm đơn đăng ký tham gia, chuẩn bị hồ sơ nộp gửi tới Sở Tư pháp.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật thì cán bộ tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả kết quả

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung

Bước 3: Chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định pháp luật.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Sở Tư pháp

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần hồ sơ:

1.Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gồm các nội dung chính sau:

+ Tên, trụ sở, số điện thoại của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

+ Dự kiến người được trợ giúp pháp lý, hình thức, phạm vi , lĩnh vực đăng ký trợ giúp

2.Danh sách Luật sư, tư vấn viên pháp luật (kèm bản sao thẻ luật sư hoặc thẻ tư vấn viên pháp luật).

Bản sao Giấy đăng ký hoạt động

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

             07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhVăn phòng Luật; Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Quảng Nam

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-        Giấy đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý

-        Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

* Yêu cầu điều kiện của thủ tục hành chính:

Tổ chức được cấp Giấy đăng ký hoạt động trợ giúp pháp lý phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về các nội dung của Giấy đăng ký trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp và thực hiện trợ giúp pháp lý tính từ khi đã thực hiện công bố công khai Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

* Căn cứ pháp lý:

1.Luật trợ giúp pháp lý 2006.

2.Nghị định số 07/2007/NĐ – CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

3.Thông tư số 05/2008/TT – BTP ngày 23/9/2008 của Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về Trợ giúp pháp lý.

4.Thông tư số 19/2011/TT – BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT – BTP ngày 23/9/2008. Thông tư số 03/2008/TT – BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT – BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

5. Nghị định số 05/2012/NĐ – CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi , bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư và tư vấn pháp luật.