Tên thủ tục: Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định trình lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp.

Bước 2: Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức.
+ Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết hồ sơ:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật (theo mẫu số 01 Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013).(tải mẫu 01)

* Lệ phí (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

b) Có khả năng truyền đạt;     

c) Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

(Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật)

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.