THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Bồi thường nhà nước (3) Chứng thực (4)
Công chứng (40) Giám định Tư pháp (11)
Hộ tịch (1) Hòa giải thương mại (13)
Luật sư (19) Lý lịch tư pháp (3)
Nuôi con nuôi (3) Phổ biến giáo dục pháp luật (2)
Quản tài viên (12) Quốc tịch (6)
Trợ giúp pháp lý (12) Trọng tài thương mại (19)
Tư vấn pháp luật (10) Đăng ký biện pháp bảo đảm (9)
Đấu giá tài sản (12)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
2 Cấp bản sao văn bản công chứng
3 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
4 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
5 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
7 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
11 Cấp lại Thẻ công chứng viên
12 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
13 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
14 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
15 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
18 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
19 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
20 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
21 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
22 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
23 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
24 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
25 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
26 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
27 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
28 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
29 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
30 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
31 Công chứng bản dịch
32 Công chứng di chúc
33 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
34 Công chứng hợp đồng ủy quyền
35 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
36 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
37 Công chứng văn bản khai nhận di sản
38 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
39 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
40 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
41 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
42 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
43 Giải thể Đoàn luật sư
44 Hợp nhất công ty luật
45 Hợp nhất Văn phòng công chứng
46 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
47 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
48 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
49 Nhận lưu giữ di chúc
50 Nhập quốc tịch Việt Nam
51 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
52 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
53 Sáp nhập Văn phòng công chứng
54 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
55 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
56 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
57 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
58 Thành lập Hội công chứng viên
59 Thành lập Văn phòng công chứng
60 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
61 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
62 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
63 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
64 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
65 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
66 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
67 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
68 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
69 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
70 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
71 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
72 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
73 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
74 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
75 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
76 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
77 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
78 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
79 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
80 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
81 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
82 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
83 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
84 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
85 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
86 Thông báo có quốc tịch nước ngoài
87 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
88 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
89 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
90 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
91 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
92 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
93 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
94 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
95 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
96 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
97 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
98 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
99 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
100 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
101 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
102 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
103 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
104 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
105 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
106 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
107 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
108 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
109 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
110 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
111 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
112 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
113 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
114 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
115 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
116 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
117 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
118 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
119 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
120 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
121 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
122 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
123 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
124 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
125 Thủ tục phục hồi danh dự
126 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
127 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
128 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
129 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
130 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
131 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
132 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
133 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
134 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
135 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
136 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
137 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
138 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
139 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
140 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
141 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
142 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
143 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
144 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
145 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
146 Xóa đăng ký hành nghề công chứng
147 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
148 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
149 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
150 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản