Tên thủ tục: Xóa đăng ký hành nghề công chứng
Lĩnh vực: Công chứng

Trình tự thực hiện: Khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng thông báo cho Sở Tư pháp để xóa đăng ký hành nghề công chứng

Cách thức thực hiện: Nộp thông báo tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ: Thông báo của tổ chức hành nghề công chứng

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xóa đăng ký hành nghề công chứng, Quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên

Lệ phí: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.