THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Cấp tỉnh
Trọng tài thương mại  (19)
Tư vấn pháp luật  (10)
Quản tài viên  (12)
Luật sư  (19)
Công chứng  (40)
Quốc tịch  (6)
Lý lịch tư pháp  (3)
Hộ tịch  (1)
Đấu giá tài sản  (12)
Giám định Tư pháp  (11)
Bồi thường nhà nước  (3)
Nuôi con nuôi  (3)
Chứng thực  (4)
Trợ giúp pháp lý  (12)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (2)
Hòa giải thương mại  (13)
Đăng ký biện pháp bảo đảm  (9)
Cấp huyện
Hộ tịch  (16)
Chứng thực  (0)
Bồi thường nhà nước  (0)
Phổ biến giáo dục pháp luật  (0)
Hòa giải cơ sở  (0)
Cấp xã
Hộ tịch  (0)
Chứng thực  (0)
Con nuôi  (0)
Bồi thường nhà nước  (0)
Hòa giải cơ sở  (0)
TÌM KIẾM
Từ khóa
STT Tên thủ tục
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
3 Cấp bản sao văn bản công chứng
4 Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
5 Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
7 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
12 Cấp lại Thẻ công chứng viên
13 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật
14 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp
15 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật
16 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
18 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
19 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
20 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
21 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản
22 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động
23 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
24 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
25 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
26 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
27 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
28 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
29 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
30 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
31 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
32 Công chứng bản dịch
33 Công chứng di chúc
34 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
35 Công chứng hợp đồng ủy quyền
36 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
37 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
38 Công chứng văn bản khai nhận di sản
39 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
40 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
41 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
42 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
43 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
44 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
45 Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
46 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
47 Giải thể Đoàn luật sư
48 Hợp nhất công ty luật
49 Hợp nhất Văn phòng công chứng
50 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
51 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên
52 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
53 Nhận lưu giữ di chúc
54 Nhập quốc tịch Việt Nam
55 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
56 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
57 Sáp nhập Văn phòng công chứng
58 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
59 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
60 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
61 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên
62 Thành lập Hội công chứng viên
63 Thành lập Văn phòng công chứng
64 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi
65 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể
66 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
67 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
68 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
69 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
70 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
71 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài
72 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
73 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
74 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
75 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
76 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
77 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
78 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
79 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
80 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại
81 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
82 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
83 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
84 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
85 Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
86 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
87 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
88 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
89 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp
90 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
91 Thông báo có quốc tịch nước ngoài
92 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
93 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
94 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
95 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
96 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài
97 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
98 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
99 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài
100 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
101 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
102 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
103 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
104 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh
105 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
106 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
107 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
108 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
109 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
110 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
111 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
112 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
113 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
114 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
115 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
116 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
117 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
118 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
119 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
120 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
121 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
122 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
123 Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
124 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
125 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
126 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
127 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
128 Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
129 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
130 Thủ tục phục hồi danh dự
131 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
132 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
133 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
134 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
135 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
136 Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
137 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
138 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường
139 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
140 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
141 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
142 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp
143 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác
144 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
145 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
146 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
147 Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
148 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
149 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
150 Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi