Tên thủ tục: Thông báo có quốc tịch nước ngoài
Lĩnh vực: Quốc tịch

Trình tự thực hiện:

-Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu cư trú tại tỉnh Quảng Nam phải thông báo cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

- Khi nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm ghi vào Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài.

- Trong thời hạn 10  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo có quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp thực hiện việc ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây nếu việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại Sở Tư pháp.

Nếu việc đăng ký khai sinh trước đây được thực hiện tại UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã, thì sau khi tiếp nhận thông báo, Sở Tư pháp thông báo tiếp cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã để ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh

Trường hợp nhận được thông báo về việc có quốc tịch nước ngoài của công dân mà cơ quan đã đăng ký khai sinh không còn lưu được Sổ đăng ký khai sinh trước đây thì có trách nhiệm thông báo lại cho Sở Tư pháp để báo cáo Bộ Tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài thông báo trực tiếp hoặc gửi thông báo qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo có quốc tịch nước ngoài (theo mẫu).

- Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

- Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì nộp kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quốc tịch người nước ngoài được ghi vào sô tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài và ghi vào sổ đăng ký khai sinh trước đây.

Lệ phí: không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo có quốc tịch nước ngoài TP/QT- 2010- TBCQTNN

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài kể từ ngày 01tháng 7 năm 2009 và chưa mất quốc tịch Việt Nam.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009.

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

          - Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch