Tên thủ tục: Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam:

+ Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam; trường hợp đang tạm trú tại tỉnh Quảng Nam mà không có nơi thường trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài mà có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam trước khi xuất cảnh.

+ Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Quảng Nam.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho cá nhân có yêu cầu.

- Nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Cách thức thực hiện: Gửi văn bản yêu cầu trực tiếp hoặc gửi văn bản yêu cầu qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Thành phần hồ sơ: Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP).

Số lượng hồ sơ01 bộ

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chínhSở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: 

+ Cơ quan công an;

+ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

+ Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích.

+ Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng: Trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người đã từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan: trường hợp phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhCơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Mẫu tờ khai:Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP).

Phí: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

          Căn cứ pháp lý:

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2011về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý tịch tư pháp

- Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP