Văn bản liên quan đến cấp giấy chứng nhận QSDĐ
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021
Thứ tư, 28 Tháng 4 2021 14:35

TT

Tên loại

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành 

Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

Trích yếu

Ghi chú

01

Luật

Số: 45/2013/QH13

Ngày 29/11/2013

Quốc hội

Đất đai

 

02

Nghị định

Số: 43/2014/NĐ-CP

Ngày 15/5/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 

03

Nghị định

Số: 01/2017/NĐ-CP

Ngày 06/01/ 2017

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

 

04

Thông tư

Số: 23/2014/TT-BTNMT

Ngày 19/5/2014

Bộ trưởng

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

05

Thông tư

Số: 24/2014/TT-BTNMT

Ngày 19/5/2014

Bộ trưởng

Quy định về hồ sơ địa chinh

 

06

Thông tư

Số: 24/2014/TT-BTNMT

Ngày 29/9/2017

Bộ trưởng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

 

07

Thông tư

Số: 85/2019/TT-BTNMT

Ngày 29/11/2019

Bộ trưởng

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

08

Nghị quyết

Số: 33/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/12/ 2016

HĐND tỉnh

Quảng Nam

Quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

09

Quyết định

Số: 03/2016/QĐ-UBND

Ngày 01/2/2016

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đến

 

10

Quyết định

Số: 3945/QĐ-UBND

Ngày 28/12/2018

UBND tỉnh Quảng Nam

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam