HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM
Thứ ba, 05 Tháng 1 2021 08:20 - Lượt xem: 360
In

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp đã được triển khai sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/8/2019. Đến nay, hầu hết các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đã thực hiện việc đăng ký khai sinh điện tử cấp số định danh cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi, đồng thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử với Cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vì các nguyên nhân khách quan nên một số trẻ em chưa được cấp số định danh cá nhân theo quy định, mặc dù phần mềm đăng ký khai sinh đã tự động cập nhật số định danh cá nhân cho trẻ. Để bảo đảm thông tin trong Sổ đăng ký khai sinh, Giấy khai sinh đầy đủ, trên cơ sở Công văn số 4756/BTP - HTQTCT ngày 18/12/2020 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1902/STP - HCTP ngày 24/12/2020 hướng dẫn như sau:
Thứ nhất, đối với các trường hợp trẻ em được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 đến trước thời điểm địa phương áp dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (ngày 01/8/2019): Cơ quan đăng ký hộ tịch sau khi nhập dữ liệu vào Phần mềm để thực hiện các sự kiện hộ tịch khác hoặc thực hiện việc số hóa sổ đăng ký khai sinh (khi triển khai việc số hóa), Phần mềm sẽ tự động cấp số định danh cá nhân cho các trường hợp này. Theo đó, công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh cho trẻ em và trên bản chính Giấy khai sinh của trẻ em (nếu cha mẹ trẻ em có yêu cầu).
Thứ hai, đối với các trường hợp trẻ em được đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp từ ngày 01/8/2019 đến nay mà chưa có số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh thì cũng thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân tương tự như trên.
Như vậy, việc Giấy khai sinh của trẻ chưa bổ sung số định danh cá nhân cũng không ảnh hưởng đến việc cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đó./.

TRẦN KIM


Tin mới:
Các tin khác: