TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 68 khách Trực tuyến
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2017
Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 15:05 - Lượt xem: 472
PDF. In Email

Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-HĐPH ngày 15/3/2017 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017, trong 06 tháng đầu năm 2017, Hội đồng phối hợp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đạt được một số kết quả như sau:
Kết quả công tác PBGDPL do cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh trực tiếp tổ chức thực hiện: Xác định nhiệm vụ trọng tâm của 06 tháng đầu năm 2017 là triển khai thực hiện chủ trương hướng hoạt động PBGDPL về cơ sở; trên cơ sở nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao Sở Tài chính thẩm định phân bổ (2.200.000.000 đồng) từ nguồn ngân sách địa phương. Trong quý I /2017, Sở Tư pháp đã tiến hành ký kết hợp đồng "đặt hàng" tuyên truyền với Phòng Tư pháp 18 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cấp tỉnh, gồm: Cục Thống kê, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, Sở TT – TT. Đến nay, các hoạt động phối hợp này đã được triển khai đồng bộ và bước đầu đi vào nề nếp.
Đi đôi với việc "đặt hàng" xuống các huyện, thị xã, thành phố, để hoạt động tuyên truyền pháp luật tại các địa phương đạt hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước theo lĩnh vực; Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp định hướng nội dung pháp luật cần tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở; trên cơ sở đó Sở Tư pháp tổng hợp và hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác PBGDPL năm 2017.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB & XH hỗ trợ các địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Trẻ em... đồng thời cải tiến, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của HĐPH tỉnh để phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật thông qua việc hướng dẫn, tư vấn, phổ biến nhiều nội dung văn bản pháp luật mới trong năm 2017.
Cũng trong Quý I năm 2017, Sở Tư pháp đã tham mưu HĐPH tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 15/3/2017 về việc kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, hương ước, quy ước năm 2017. Theo đó, HĐPH tỉnh đã thành lập 01 Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Tổ giúp việc gồm các chuyên viên thuộc các phòng, ban chuyên môn của 3 ngành để trực tiếp kiểm tra tại hai đơn vị: Thành phố Hội An (ngày 31/5/2017) và huyện Nam Giang (ngày 06/6/2017). Qua kết quả kiểm tra thực tế tại 02 đơn vị trên cùng với công tác theo dõi chung của Sở Tư pháp trong thời gian qua; Đoàn Kiểm tra đã có một số đề xuất, kiến nghị đối với hai đơn vị được kiểm tra và 16 đơn vị huyện, thị xã, thành phố còn lại.
Ngoài ra, để tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp và tăng cường trách nhiệm phối hợp của các thành viên HĐPH tỉnh, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Quyết định về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh thay thế Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật tỉnh gửi đến các thành viên HĐPH tỉnh để xin ý kiến tham gia và đã có tiếp thu chỉnh lý, trình UBND tỉnh ban hành.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; trong đó, bổ sung quy định xã nông thôn mới phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh bổ sung đại diện Sở Tư pháp tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo CTMTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đồng thời, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.
Kết quả công tác PBGDPL của các sở, ban, ngành tỉnh: Trong 06 tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành đều tổ chức triển khai quán triệt nội dung các văn bản luật mới thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Trong đó, một số sở, ngành đã có hoạt động PBGDPL điển hình như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động các phong trào hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017, treo 36 tấm Pano tuyên truyền, với các nội dung: "Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm'', "Không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hoá chất ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm'' tại 12 chợ trọng điểm để người buôn bán và tiêu dùng biết và thực hiện. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục tuyên truyền các văn bản luật dưới hình thức "Mỗi tuần một điều luật". Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016 cho hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Báo cáo viên pháp luật tỉnh, Phòng Tư pháp, công chức phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 18 huyện, thị xã, thành phố và tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết tìm hiểu Luật Trẻ em tại huyện Duy Xuyên ngày 21/5/2017.
Theo số liệu báo cáo thống kê trong 06 tháng đầu năm 2017 các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức được 526 buổi tập huấn (06 tháng đầu năm 2016 là 176 buổi) tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho hơn 17.289 lượt người tham dự.
Kết quả công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở tại các địa phương: trong 06 tháng đầu năm 2017, với vai trò là cơ quan thường trực của HĐPH cấp huyện, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho HĐPH, UBND cùng cấp đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL với nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách pháp luật, cấp phát tờ gấp, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng...
Đặc biệt, một số Phòng Tư pháp (Quế Sơn, Phú Ninh, Tam Kỳ, Đại Lộc) đã có sự phối hợp tích cực với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh phổ thông với những nội dung phù hợp với đối tượng, độ tuổi như: pháp luật về phòng, chống ma túy; giao thông đường bộ ...dưới nhiều hình thức phong phú như diễn tiểu phẩm, thi rung chuông vàng; tổ chức thi pháp luật trực tuyến (Tam Kỳ), dùng mạng xã hội để tuyên truyền (Tam Kỳ, Đại Lộc, Phú Ninh...)
Nhờ nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ của tỉnh hướng về cơ sở, trong 06 tháng đầu năm 2017, tại các địa phương số lượng các cuộc hội nghị, tập huấn đã tăng lên đáng kể; cụ thể đã tổ chức được 1.260 hội nghị tuyên truyền, lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (tăng 130 cuộc so với cùng kỳ năm 2016)... với hơn 164.432 lượt người tham dự; cùng với đó, các địa phương đã phát hành 124.299 tập đề cương, tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức được 68 cuộc thi tìm hiểu pháp luật quy mô nhỏ dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, với hơn 8.769 lượt người tham dự...
Hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương; có sự phối hợp tích cực giữa Phòng Tư pháp với Ủy ban MTTQ cùng cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên và các tổ hòa giải, thường xuyên chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên. Đến nay đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đông đảo về số lượng và có chất lượng, đã thực hiện nhiều vụ việc hòa giải phát sinh trên địa bàn với tỉ lệ hòa giải thành cao. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải trên địa bàn tỉnh là 1.341 vụ (6 tháng đầu 2016 là: 1.271 vụ việc) trong đó số vụ hòa giải thành là 1.098 vụ đạt tỷ lệ 82 %; số vụ việc đang giải quyết là 49 vụ.
Trong 06 tháng cuối năm 2017, cơ quan thường trực HĐPH tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và thành viên HĐPH tỉnh có nhiệm vụ: Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh tiếp tục hướng dẫn, phát huy tinh thần tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động, trước hết là các quy định pháp luật chuyên ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu theo vị trí công việc, việc làm; tạo điều kiện để báo cáo viên pháp luật tỉnh nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ PBGDPL chung cho toàn đơn vị. Các Sở, Ngành có ký kết hợp đồng phổ biến pháp luật với Sở Tư pháp cần khẩn trương thực hiện các nội dung công việc theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để kết thúc công việc và quyết toán trước 30/11/2017.
HĐPH các huyện, thị xã, thành phố: Bám sát phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở của địa phương năm 2017 để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm; chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện những công việc còn lại theo hợp đồng với Sở Tư pháp, đúng tiến độ và có chất lượng và quyết toán trước 30/11/2017./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: