TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 140 khách Trực tuyến
UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 15:27 - Lượt xem: 555
PDF. In Email

Để có cơ chế phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh với các sở, ban, ngành liên quan và báo cáo viên pháp luật tỉnh; ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh. Dưới đây BBT giới thiệu một số cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (BCVPL) trên địa bàn tỉnh:
Thứ nhất, về quan hệ làm việc giữa BCVPL tỉnh với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác: BCVPL tỉnh có nhiệm vụ tích cực chủ động trong việc tự nghiên cứu văn bản pháp luật chuyên ngành, văn bản pháp luật khác có liên quan, tự trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, nắm bắt thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn về công tác PBGDPL; báo cáo kết quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị (theo định kỳ 6 tháng, 01 năm và theo yêu cầu đột xuất) cho Hội đồng phối hợp tỉnh và UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp). Nghiên cứu xây dựng đề cương tuyên truyền, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực ngành chuyên môn. Thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên pháp luật tỉnh để PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; tham gia hoạt động PBGDPL cho các cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu phối hợp của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh. Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn hoạt động cho đội ngũ BCVPL tại cơ quan, đơn vị.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi BCVPL tỉnh công tác: Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ BCVPL tỉnh thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý bằng việc lập danh sách đề nghị công nhận hoặc miễn nhiệm BCVPL tỉnh gửi Sở Tư pháp theo định kỳ hằng năm (trong quý I); rà soát, kiện toàn đội ngũ BCVPL của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Chỉ đạo, hướng dẫn BCVPL khai thác thông tin, tài liệu pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý để triển khai quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho BCVPL thuộc phạm vi quản lý. Tạo điều kiện về thời gian và công việc để BCVPL tỉnh đang công tác tại cơ quan, đơn vị mình tham gia PBGDPL cho cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu phối hợp của Hội đồng phối hợp tỉnh. Chỉ đạo BCVPL tham mưu trong việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL cho Hội đồng phối hợp tỉnh và UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp). Thực hiện chế độ khen thưởng đối với BCVPL theo thẩm quyền.
Thứ hai, về mối quan hệ giữa cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh (Sở Tư pháp) với các cơ quan, đơn vị khác và với BCVPL tỉnh: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ BCVPL tỉnh. Hướng dẫn hoạt động, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho BCVPL tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Khi cần triệu tập BCVPL tỉnh đi dự hội nghị, tập huấn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức hoặc phân công, giới thiệu BCVPL tỉnh đang công tác tại một cơ quan, đơn vị đến tuyên truyền pháp luật tại một cơ quan, đơn vị khác, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh có trách nhiệm trao đổi để thống nhất trước, đồng thời gửi văn bản đề nghị đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi BCVPL đang công tác trước ít nhất là 07 ngày làm việc (tính đến thời điểm tổ chức sự kiện), đồng thời thông báo cho BCVPL biết các thông tin chi tiết để chuẩn bị nội dung, phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị cấp trên khen thưởng đối với BCVPL tỉnh có thành tích xuất sắc. Định kỳ 6 tháng (vào giữa tháng 6), hàng năm (vào giữa tháng 11) tổ chức họp giao ban BCVPL tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật thông tin mới.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có BCVPL tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 6 Điều 6 của Quy chế. Khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh về việc cử BCVPL tỉnh đi dự tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật... Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tạo mọi điều kiện về thời gian và công việc để BCVPL tỉnh thực hiện nhiệm vụ; trường hợp đã đồng ý cử BCVPL tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật cơ quan, đơn vị khác theo đề nghị của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh thì không được rút lại nhằm tránh gây trở ngại cho cơ quan, đơn vị khác trong việc tổ chức hội nghị, tập huấn.
BCVPL tỉnh là đầu mối liên hệ giữa cơ quan, đơn vị nơi công tác với cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh, có trách nhiệm cung cấp số điện thoại, email và giữ mối liên hệ với Trưởng phòng PBGDPL của Sở Tư pháp để thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, cập nhật thông tin về hoạt động PBGDPL. Khi được mời tham gia PBGDPL cho cơ quan, đơn vị khác BCVPL tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu kỹ văn bản pháp luật, tài liệu liên quan và chuẩn bị tốt đề cương tuyên truyền, giáo án điện tử để thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCVPL tỉnh theo quy định tại Điều 5 Quy chế về cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Viết bài nghiên cứu, trao đổi, phản ánh thông tin về công tác PBGDPL gửi cho Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp tỉnh.
Quy chế cũng quy định cụ thể về việc khen thưởng, kỷ luật theo đó, BCVPL tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động PBGDPL thì được UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. BCVPL tỉnh sau 01 năm không thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế thì cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh có thể phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh miễn nhiệm.
Đặc biệt, về chế độ thù lao cho BCVPL tỉnh: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. BCVPL tỉnh thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác ban hành thì được cơ quan, đơn vị công tác chi trả thù lao báo cáo viên theo quy định tại khoản 1 Điều này. BCVPL tỉnh thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị khác theo sự phối hợp phân công của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh thì cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh chi trả thù báo cáo viên và chế độ công tác phí theo quy định của UBND tỉnh. BCVPL tỉnh được cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh phân công biên soạn đề cương, tài liệu để phục vụ chung cho công tác PBGDPL của tỉnh thì được cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp tỉnh chi trả thù lao.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: