TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 134 khách Trực tuyến
Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND)
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 14:19 - Lượt xem: 463
PDF. In Email

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban TTND. Theo đó, đối tượng áp dụng, gồm: Ban TTND cấp xã; Ban TTND ở cơ quan nhà nước; Ban TTND ở đơn vị sự nghiệp công lập và Ban TTND ở doanh nghiệp nhà nước.

Quy định về mức hỗ trợ và nguồn kinh phí bảo đảm:

- Đối với Ban TTND cấp xã: Kinh phí hoạt động do ngân sách địa phương bảo đảm. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ hoạt động của Ban TTND cấp xã, mức tối thiểu 5 triệu đồng/Ban/năm;

- Đối với Ban TTND ở cơ quan nhà nước: Kinh phí hoạt động do Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định; được bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được giao hàng năm;

- Đối với Ban TTND ở đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh phí hoạt động do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định; được bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị, bao gồm dự toán chi ngân sách nhà nước được giao và nguồn thu được để lại;

- Đối với Ban TTND ở DNNN: Kinh phí hoạt động do Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Nội dung chi cho hoạt động của Ban TTND: Chi tổ chức cuộc họp, hội nghị; công tác phí phục vụ các cuộc giám sát, xác minh; thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban TTND trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xác minh vụ việc theo kế hoạch công tác được duyệt; thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban TTND hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị; mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm; và một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban TTND theo quy định của pháp luật.

Về mức chi bảo đảm hoạt động của Ban TTND, gồm: Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị; chi công tác phí (thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính); Chi mua sắm văn phòng phẩm, cước điện thoại, cước bưu phẩm, các khoản chi khác, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả.

Ngoài ra, Thông tư số 63/2017/TT-BTP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017) còn quy định một số mức chi khác liên quan đến hoạt động của Ban TTND, như: Chi bồi dưỡng báo cáo viên trong hội họp; chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban TTND trực tiếp thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch công tác được duyệt hoặc trong hoạt động phối hợp với tổ chức thanh tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị: Mức chi 100.000 đồng/người/ngày. Thông tư này còn quy định về việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của của Ban TTND. Xem tại đây.

Thanh Linh


Tin mới:
Các tin khác: