TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 97 khách Trực tuyến
Quy định mới của Chính phủ về ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)
Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 09:54 - Lượt xem: 610
PDF. In Email

Trong thời gian qua để thi hành Luật XLVPHC nhiều tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã ban hành quyết định XLVPHC trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương hành chính trong trong hoạt động điều hành xã hội. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến việc ban hành quyết định XLVPHC của một số tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có những sai sót về nội dung hoặc hình thức, dẫn đến việc tổ chức thi hành các quyết định XLVPHC thuộc các trường hợp này gặp nhiều khó khăn, thậm chí có trường hợp không thi hành được.
Để khắc phục những vướng mắc nêu trên, ngày 18/8/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; theo đó, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc ban hành quyết định mới về XLVPHC trong các trường hợp sau:
1. Sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về XLVPHC
- Quyết định về XLVPHC được sửa đổi, bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp: Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định hoặc có sai sót về nội dung nhưng sai sót đó không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định.
- Quyết định về XLVPHC được đính chính khi có sai sót về kỹ thuật soạn thảo mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định.
Khi phát hiện quyết định về XLVPHC có sai sót thuộc các trường hợp nêu trên, người đã ban hành quyết định về XLVPHC tự mình hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người đó có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc đính chính những nội dung sai sót trong quyết định.
Quyết định sửa đổi, bổ sung, văn bản đính chính quyết định về XLVPHC là những văn bản gắn liền với quyết định về XLVPHC đã được ban hành và được lưu trong hồ sơ XLVPHC.
2. Hủy bỏ, ban hành quyết định mới về XLVPHC
- Người đã ban hành quyết định về XLVPHC phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp: (i) Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục XLVPHC; (ii) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật XLVPHC; (iii) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp XLVPHC quy định tại Khoản 10 Điều 12 Luật XLVPHC; (iv) Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật XLVPHC.
- Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định về XLVPHC phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp: (i) Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định; (ii) Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về XLVPHC.
3. Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về XLVPHC là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, trừ trường hợp hết thời hiệu quy định tại điểm a Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 6 Luật XLVPHC.
4. Hiệu lực, thời hạn, thời hiệu thi hành của quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về XLVPHC, văn bản đính chính quyết định về XLVPHC
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về XLVPHC, văn bản đính chính quyết định về XLVPHC có hiệu lực kể từ thời điểm ký hoặc thời điểm cụ thể ghi trong quyết định.
- Thời hạn thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về XLVPHC là 10 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm nhận được quyết định. Đối với quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về áp dụng biện pháp XLVPHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì cá nhân vi phạm phải thi hành ngay khi nhận được quyết định.
- Thời hiệu thi hành quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về XLVPHC là 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết định. Đối với quyết định sửa đổi, bổ sung, quyết định mới về áp dụng biện pháp XLVPHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thì thời hiệu thi hành là 06 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2017./.

Bùi Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: