TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 104 khách Trực tuyến
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC)
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 13:59 - Lượt xem: 748
PDF. In Email

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp vụ KSTTHC, nhằm kịp thời triển khai đồng bộ và thống nhất về hoạt động chuyên môn của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác KSTTHC từ trung ương đến địa phương.
Phạm vị điều chỉnh của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP là hướng dẫn việc công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện công tác KSTTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về KSTTHC (đã được sửa đổi, bổ sung) (sau đây viết tắt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung); cho ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Theo đó, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của Phòng KSTTHC thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: theo dõi, đôn đốc, kiểm soát việc xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn về nghành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính, công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu lập Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của địa phương, tổng hợp Báo cáo kết quả rà soát kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt gửi về bộ, cơ quan ngang bộ để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng của bộ, cơ quan ngang bộ trước ngày 15 tháng 9 hằng năm; tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra về thực hiện hoạt động KSTTHC của các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ban hành trước ngày 15 tháng 02 hằng năm; tổng hợp Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC trước ngày 15 tháng 12 hằng năm qua hệ thống điện tử Phân hệ Quản lý báo cáo về Cục KSTTHC Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

Văn Hoài
(VP UBND tỉnh)


Tin mới:
Các tin khác: