TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 47 khách Trực tuyến
Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Thứ sáu, 02 Tháng 2 2018 08:33 - Lượt xem: 587
PDF. In Email

Ngày 31/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 475/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những nội dung cụ thể được quy định như sau:
- Về thể chế: Khẩn trương ban hành các Quy chế phối hợp về thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC thay thế những Quy chế trước đây như: Quy chế phối hợp kiêm nhiệm làm đầu mối kiểm soát TTHC, Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Quy chế phối hợp công bố, niêm yết TTHC và báo cáo việc thực hiện kiểm soát TTHC và Quy trình về kiểm tra việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp với Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở, Ban, ngành, địa phương; tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ 6 tháng đối với các Sở, Ban, ngành, địa phương.
- Về công tác chuyên môn: Tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc tham gia cho ý kiến về quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC (trong trường hợp luật giao) do các Sở, ngành chủ trì soạn thảo; kiểm soát chất lượng hồ sơ dự thảo Quyết định trình công bố danh mục TTHC và TTHC mới ban hành trong VBQPPL được luật giao; cập nhật TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia theo quy định; tham mưu UBND tinh ban hành Quyết định về Kế hoạch rà soát, thực hiện đánh giá chất lượng kết quả rà soát TTHC, hướng dẫn các Sở, ngành hoàn thiện kết quả rà soát và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC; tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC trình UBND tỉnh phê duyệt gửi các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý theo phạm vi chức năng; yêu cầu các Sở, ngành, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh, địa phương tổ chức nghiêm việc niêm yết, công khai TTHC, địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định TTHC tại nơi giải quyết TTHC, trên cổng thông tin điện tử cơ quan, trên phương tiên thông tin đại chúng và triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh và thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Văn phòng Chính phủ theo quy định; tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, tham mưu chuyển phản ánh kiến nghị cho cơ quan có trách nhiệm giải quyết trả lời kịp thời, đúng quy định cho cá nhân, tổ chức; kiểm tra, tổng hợp, nhập dữ liệu vào Hệ thống, điện tử báo cáo về kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh gửi đến tài khoản duyệt trên Hệ thống Quản lý phần mền Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ theo quy định.
- Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC: theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đồng chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức thông tin, truyền thông, truyên truyền rộng rãi, thường xuyên, liên tục về hoạt động TTHC trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời chú trọng tuyên truyền về sự ra đời và đi vào hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư tỉnh để cho tổ chức, cá nhân biết đến liên hệ, nhằm giải quyết TTHC một cách kịp thời, rút ngắn được thời gian, giảm chi phí tuân thủ TTHC, đáp ứng được chủ trương của Chính phủ về cải cách TTHC và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Văn Hoài
Kiểm soát TTHC


Tin mới:
Các tin khác: