TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 92 khách Trực tuyến
Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 08:00 - Lượt xem: 569
PDF. In Email

Ngày 21/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP, Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020.
Có thể nói đây là giai đoạn 2 của Đề án, với mục tiêu tổng quát là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Về cách thức tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án trong giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020 và Kế hoạch năm 2018 trong tháng 3/2018; kế hoạch thực hiện các năm tiếp theo có thể ban hành riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch PBGDPL hằng năm của địa phương.
Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Đề án trong giai đoạn 2018 – 2020:
- Triển khai thực hiện PBGDPL, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên:
+ Thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang;
+ Thông tin, phổ biến cho thanh niên đi lao động ở nước ngoài các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc của thanh niên bằng hình thức phù hợp;
+ Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên là người học gắn với Đề án "Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường";
+ Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các chương trình, đề án về PBGDPL do bộ, ngành, địa phương chủ trì, hướng dẫn thực hiện.
- Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên gắn với PBGDPL cho thanh, thiếu niên ngay trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật
+ Tổng hợp những vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên qua công tác PBGDPL để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế;
+ Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên, đồng thời PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên.
- Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên
+ Nghiên cứu, thí điểm thực hiện bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam;
+ Tổ chức các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL;
+ Biên soạn bộ tài liệu nguồn hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên.
- Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên
+ Rà soát, nhân rộng một số mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên cơ sở chỉ đạo điểm của Đề án giai đoạn 2010 – 2015; đánh giá một số mô hình mới để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm đến năm 2020;
+ Hỗ trợ, triển khai thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm tại một số địa phương.
Căn cứ Kế hoạch của Bộ Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian đến Sở Tư pháp sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án (giai đoạn hai) và kế hoạch thực hiện trong năm 2018 của tỉnh, để có cơ sở phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: