TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 53 khách Trực tuyến
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan Tư pháp sang cơ quan Văn hóa
Thứ hai, 09 Tháng 7 2018 08:01 - Lượt xem: 592
PDF. In Email

Triển khai thực hiện Điều 17 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (HƯQƯ), có hiệu lực từ ngày 01/7/2018; ngày 27/6/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ QLNN về xây dựng, thực hiện HƯQƯ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, để triển khai kịp thời, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các công việc sau đây:
- Tổ chức bàn giao nhiệm vụ QLNN về xây dựng, thực hiện HƯQƯ từ cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch sang cơ quan Văn hóa cùng cấp, công chức Văn hóa – Xã hội. Nội dung, tài liệu, hồ sơ bàn giao bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cần rà soát tổng thể để bàn giao những nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, thực hiện HƯQƯ được quy định trong các văn bản pháp luật khác.
- Về nhiệm vụ giao Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện HƯQƯ theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số 1333/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2018 của Bộ Tư pháp: Hiện nay cơ quan Tư pháp các cấp đang triển khai thực hiện nhưng chưa hết thời hạn theo yêu cầu của Công văn số 1333/BTP-PBGDPL, do vậy, đề nghị bàn giao cho cơ quan Văn hóa cùng cấp để tiếp tục thực hiện trong tổng thể việc chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.
- Sở Tư pháp tiếp tục giúp UBND cùng cấp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan Tư pháp theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg như: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành về xây dựng, thực hiện HƯQƯ, bảo đảm phù hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Phối hợp với cơ quan Văn hóa cùng cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm HƯQƯ được xây dựng, thực hiện đúng quy định, phù hợp Hiến pháp và pháp luật, qua đó phòng ngừa, hạn chế HƯQƯ có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân ngay từ quá trình soạn thảo, công nhận; kiểm tra, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý HƯQƯ vi phạm theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan Tư pháp các cấp chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ, tích cực với cơ quan Văn hóa trong việc giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu quả tại địa phương./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: