TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 46 khách Trực tuyến
HĐND tỉnh quy định mới về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ hai, 07 Tháng 1 2019 20:38 - Lượt xem: 480
PDF. In Email

Để triển khai thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ngày 06/12/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên
- Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi.
- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương, giáo sư, chuyên gia cao cấp, tiến sĩ khoa học: tối đa 1.800.000 đồng/người/buổi.
- Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vụ trưởng, Phó vụ trưởng thuộc Bộ; Viện trưởng, Phó Viện trưởng thuộc Bộ; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; phó giáo sư, tiến sĩ; giảng viên cao cấp và tương đương: tối đa 1.400.000 đồng/người/buổi.
- Giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo cấp phòng của Cục, Vụ, Viện, thạc sĩ, giảng viên chính và tương đương công tác tại cơ quan, đơn vị ở Trung ương (không bao gồm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) và lãnh đạo cấp Sở: tối đa 1.200.000 đồng/người/buổi.
- Giảng viên, báo cáo viên là lãnh đạo cấp phòng, thạc sĩ, giảng viên chính và tương đương công tác tại cơ quan, đơn vị ở tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: tối đa 800.000 đồng/người/buổi.
- Giảng viên, báo cáo viên có trình độ đại học, giảng viên và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: tối đa 600.000 đồng/người/buổi.
- Giảng viên, báo cáo viên công tác tại các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: tối đa 500.000 đồng/người/buổi.
2. Chi nước uống phục vụ lớp học
- Lớp học có từ 50 học viên trở xuống: chi 100.000 đồng/ngày/lớp
- Trường hợp số lượng học viên trên 50 người/lớp: cứ tăng 50 người/lớp được chi thêm 50.000 đồng/ngày/lớp.
3. Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng
- Lớp học dưới 100 học viên: trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí mỗi lớp
- Lớp học có từ 100 học viên trở lên: trích tối đa không quá 07% trên tổng kinh phí mỗi lớp học.
4. Chi khen thưởng học viên đạt loại giỏi, xuất sắc: Không quá 10% trên tổng số học viên của lớp học; mức tiền thưởng không quá 200.000 đồng/người.
Những nội dung khác liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2018./.

Dung Ly


Tin mới:
Các tin khác: