TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 77 khách Trực tuyến
Những quy định mới của HĐND tỉnh về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 11:25 - Lượt xem: 543
PDF. In Email

Tại kỳ họp thứ 9, ngày 06/12/2018 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thông qua các Nghị quyết có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, gồm: Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12 /2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Sau đây là những nội dung quan trọng của các Nghị quyết trên:
- Về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố: Sắp xếp, tổ chức lại 1.003 thôn, tổ dân phố để thành lập 515 thôn, tổ dân phố; đổi tên 62 thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. (Như vậy, sau khi việc kiện toàn, sắp xếp lại cấp thôn, tổ dân phố hoàn thành thì toàn tỉnh sẽ còn khoảng 1.240 thôn). Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp tên gọi của thôn, tổ dân phố chưa phù hợp với bản sắc văn hóa, truyền thống gắn với quá trình hình thành cộng đồng dân cư thì HĐND cấp xã thực hiện các thủ tục theo quy trình luật định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đổi tên.
- Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp: Thực hiện 03 người đảm nhận 05 chức danh, trong đó có 02 người kiêm chức, cụ thể: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn đội trưởng kiêm Công an viên. Mỗi người được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở, riêng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thì được hưởng thêm mức kiêm nhiệm 0,5 mức lương cơ sở.
- Về các chức danh không còn hưởng phụ cấp, gồm: Phó Bí thư chi bộ; Chi hội trưởng Hội phụ nữ; Chi hội trưởng Hội nông dân; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn thanh niên. Khi thực hiện bãi bỏ mức phụ cấp thì 05 chức danh hoạt động không chuyên trách nêu trên được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người. Trường hợp kiêm nhiệm từ 02 chức danh trở lên thì chỉ được hưởng một lần.
- Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhưng không tiếp tục làm việc, thuộc các chức danh: Bí thư chi bộ hoặc Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn; Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Phó Trưởng thôn kiêm Thôn đội trưởng, Công an viên, sẽ được hỗ trợ một lần với mức 5.000.000 đồng/người. Không hỗ trợ đối với các trường hợp thôi đảm nhận chức danh nhưng không do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: