danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 86 khách Trực tuyến
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019
Chủ nhật, 07 Tháng 4 2019 10:20 - Lượt xem: 343
PDF. In Email

Ngày 03/4/2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng Phối hợp tỉnh năm 2019, với một số nội dung quan trọng như sau:
Một là, triển khai thực hiện Thông báo số 52/TB-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Hội đồng Phối hợp tỉnh ngày 13/02/2019, trong đó triển khai việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn lại Hội đồng Phối hợp tỉnh theo hướng cơ cấu Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo đúng thành phần quy định và tổ chức lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng Phối hợp tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp tỉnh.
Hai là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, gồm: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 của Chính phủ theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh trong năm 2019; các Chương trình phối hợp và các Đề án về PBGDPL; sơ kết 03 năm thực hiện đề án PBGDPL hướng về cơ sở bằng nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả"; phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong hướng dẫn, thẩm định, điều phối kế hoạch và kinh phí thực hiện chương trình, đề án.
Tham mưu Tỉnh ủy, trong phạm vi nhiệm vụ được giao, xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; gắn với tổng kết thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; có giải pháp cải tiến, phát triển hình thức PBGDPL mới phù hợp với đối tượng, địa bàn quản lý để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của địa phương; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2018 và năm 2019. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu gắn với thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật...
Ba là, hướng dẫn tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra của Hội đồng Phối hợp tỉnh, phân công chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra và gửi báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp tỉnh; thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp tỉnh trực tiếp kiểm tra tại ba huyện: Đông Giang, Nam Trà My và thị xã Điện Bàn; và 02 đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh (trong tháng 5/2019)./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: