danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 26 khách Trực tuyến
Chỉ đạo của UBND tỉnh về tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh
Thứ hai, 13 Tháng 1 2020 15:45 - Lượt xem: 3362
PDF. In Email

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật (TSPL), ngày 13/01/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn về việc duy trì TSPL cấp xã và TSPL tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Tiếp tục duy trì, củng cố TSPL tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo (gọi chung là xã đặc biệt khó khăn) và tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với TSPL truyền thống tại các xã, phường, thị trấn (không thuộc diện đặc biệt khó khăn) và ở cơ quan, tổ chức (không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ trước đây, giao UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự quyết định việc có tiếp tục duy trì hay không đối với TSPL truyền thống của mình. Nếu thấy TSPL còn tiếp tục phát huy hiệu quả, thì bố trí kinh phí cho hoạt động đến hết năm 2020, từ năm 2021 về sau, tiến hành xã hội hóa việc quản lý, khai thác TSPL theo hướng tự quản cộng đồng; nếu xét thấy không cần tiếp tục duy trì TSPL nữa thì thực hiện như sau:
+ Đối với cấp xã, thực hiện chuyển TSPL thành bộ phận "sách, tài liệu pháp luật" của Thư viện cấp xã hoặc của điểm Bưu điện - Văn hóa xã hoặc Trung tâm học tập cộng đồng đang có trên địa bàn, bố trí kinh phí hoạt động đến hết năm 2020. Từ năm 2021, kinh phí dành cho bộ phận "sách, tài liệu pháp luật" được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin mà TSPL được sáp nhập (việc sáp nhập TSPL hoàn thành trước ngày 31/12/2020);
+ Đối với các cơ quan, đơn vị thì tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; bố trí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật đến hết năm 2020; lựa chọn sách, tài liệu phù hợp có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý.
Như vậy, việc duy trì, củng cố TSPL trên địa bàn tỉnh chỉ bắt buộc thực hiện tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo và tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân. Đối với các xã và các đơn vị còn lại, tùy vào tính hiệu quả của TSPL, UBND cấp xã, Thủ trưởng các đơn vị quyết định việc duy trì hay không./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: