danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 48 khách Trực tuyến
Triển khai thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc
Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 09:36 - Lượt xem: 19
PDF. In Email

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3411/KH-UBND triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 với mục đích nhằm xác định các lĩnh vực, mục tiêu ưu tiên, nội dung cụ thể và lộ trình triển khai Thỏa thuận GCM, huy động tối đa nguồn lực sẵn có và tranh thủ sự ủng hộ của các địa phương nước ngoài có hợp tác với tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế của tỉnh.
Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai các nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước; tăng cường năng lực trong triển khai Thỏa thuận GCM: Tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế, thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế (lao động, học tập, kết hôn có yếu tố nước ngoài; nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; di cư trái phép; mua bán người; lao động cưỡng bức; người không quốc tịch; người di cư trở về ...) và tiếp tục sử dụng có hiệu quả dữ liệu liên quan đối với các cơ quan, Ban, Ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, người dân.
Thứ hai, thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân tỉnh Quảng Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh: Lồng ghép các nội dung về di cư quốc tế trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để bổ sung về tình trạng di cư; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và hỗ trợ công dân Quảng Nam ở nước ngoài; Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình người Quảng Nam ở nước ngoài theo Kế hoạch khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào có thân nhân đang sinh sống tại tỉnh Quảng Nam.
Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và ban hành mới để đảm bảo triển khai hiệu quả Thỏa thuận GCM; Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được phê duyệt và rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với với tình hình địa phương.
Thứ tư, nghiên cứu, dự báo về tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư: Nắm bắt tình hình và triển vọng của các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động di cư và người di cư; Tìm hiểu, đánh giá quy định, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ về di cư quốc tế, đặc biệt là dự báo những xu hướng mới để kịp thời đề xuất điều chỉnh các chính sách cho phù hợp.
Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM: Tích cực, chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực về vấn đề thực hiện Thỏa thuận GCM; Tăng cường ký kết hợp tác với các địa phương nước ngoài về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội và di cư hợp pháp; Thu hút, tranh thủ các nguồn viện trợ nước ngoài, các nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM.
Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề di cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Tư pháp xác định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về di cư nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật nước nhập cư, góp phần tạo thuận lợi hơn cho việc hoà nhập vào đời sống kinh tế xã hội ở nước tiếp nhận của công dân tỉnh nhà khi di cư; nâng cao kiến thức về di cư cho cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực này để hỗ trợ người dân có quyết định đúng đắn về di cư.
- Tăng cường trách nhiệm của Sở trong việc rà soát các văn bản QPPL về di cư nhằm sàng lọc, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp, bổ sung những quy định còn thiếu; đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản QPPL của tỉnh quy định về vấn đề di cư nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và các chủ thể có liên quan trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp công dân tỉnh nhà di cư hợp pháp ra nước ngoài hay từ nước ngoài hồi hương về nước, hạn chế tối đa việc người dân di cư trái phép; nghiên cứu góp ý xây dựng các quy định nhằm khuyến khích trọng dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài về tỉnh...
- Chỉ đạo công chức các bộ phận có liên quan của Sở, các Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, các tổ chức có liên quan kết hợp tư vấn, hướng dẫn và phổ biến pháp luật di cư cho đương sự về các quyền, lợi ích cũng như những nghĩa vụ mà họ phải thực hiện trong trường hợp có ý định di cư ra nước ngoài... thông qua việc giải quyết các công việc liên quan đến hộ tịch (Đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài...), quốc tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực...
Trong quá trình thực hiện, Sở Tư pháp tiếp tục tổng hợp thông tin cũng như những khó khăn, vướng mắc từ các cơ quan tư pháp địa phương, các tổ chức có liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Trần Kim