danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 276 khách Trực tuyến
Một số quy định mới về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Thứ tư, 23 Tháng 9 2020 09:18 - Lượt xem: 323
PDF. In Email

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định có các nội dung đáng chú ý như sau:
Thứ nhất: Bổ sung quy định người đứng đầu sở thuộc UBND cấp tỉnh là ủy viên UBND cấp tỉnh do HĐND cấp tỉnh bầu; ngoài chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở còn chịu trách nhiện về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên UBND cấp tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của UBND cấp tỉnh;
Thứ hai: Bổ sung quy định Cấp phó của người đứng đầu sở thuộc UBND cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc sở) do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở. Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Thứ ba: Về số lượng Phó giám đốc sở: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.
Thứ tư: Bổ sung quy định về Số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, cụ thể:
- Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng; Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.
- Về số lượng Phó Chánh Thanh tra sở: Thanh tra sở có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Chánh Thanh tra; Thanh tra sở có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chánh Thanh tra.
- Số lượng Phó Chánh Văn phòng sở được thực hiện như quy định đối với các Phòng thuộc Sở;
- Số lượng Phó Chi cục trưởng thuộc sở: Chi cục có từ 01 đến 03 phòng và tương đương được bố trí 01 Phó Chi cục trưởng; Chi cục không có phòng hoặc có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
- Số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở: Phòng có dưới 07 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 07 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Ngoài những nội dung trên, Nghị định 107/2020/NĐ - CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; cơ cấu tổ chức của Sở; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của một số Sở, đồng thời bổ sung chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Nghị đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: