danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 25 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020
Thứ tư, 06 Tháng 1 2021 09:42 - Lượt xem: 58
PDF. In Email

Thực hiện Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chíh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật.
Về cải cách thể chế: Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quy định như thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp đã chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì thực hiện rà soát tất cả các nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan đến cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020, gồm 67 nghị quyết, đã tham mưu Báo cáo số 135/BC – UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ năm 2010 – 2020, báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, được HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.
Thực hiện Thông báo số 347/TB-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị giải quyết; Sở Tư pháp thẩm định và đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn giải quyết 53 thủ tục hành chính và không ủy quyền 99 thủ tục hành chính.
Xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước về công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý bắt buộc thi hành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Quyết định, cụ thể là việc quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh. Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước thu lại các khoản chi phí khi thực hiện các dịch vụ giúp người yêu cầu thiết lập, hoàn chỉnh hồ sơ chứng thực, tránh thất thoát chi phí của Nhà nước.
Về cải cách thủ tục hành chính: để đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, Sở Tư pháp đã thực hiện đăng ký 24 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4; đăng ký thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công 111 thủ tục hành chính. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính như phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Quy chế số 01/QCPH/STP-BHXH ngày 09/3/2020 phối hợp liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Sử dụng hiệu quả các phần mềm hộ tịch, phần mềm lý lịch tư pháp, phần mềm quản lý bản án đến và Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.
Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: thực hiện Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án Tổ chức lại Trung tâm Trợ giúp pháp lý theo hướng giảm 06 biên chế và giảm 01 phòng trực thuộc Trung tâm.
Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Sở Tư pháp thực hiện bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở.
Nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và chuyên ngành đào tạo, phát huy hiệu quả trong thực hiện chức trách, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong thực hiện cải cách hành chính, đòi hỏi công chức Tư pháp - Hộ tịch phải đảm bảo các tiêu chuẩn và chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT – BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 03/2020/QĐ – UBND, ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 15 – NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Sở Tư pháp đã chủ động thực hiện rà soát về số lượng, tiêu chuẩn và ngành đào tạo đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại 241 xã, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ để củng cố, kiện toàn.
Về cải cách tài chính công: Sở Tư pháp bao gồm 04 đơn vị hạch toán độc lập: Văn phòng Sở, Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp của Sở đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công. Quy chế đã được xây dựng chi tiết đến từng mục chi để công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan làm căn cứ thực hiện việc chi tiêu kinh phí khoán và giám sát được tình hình chi tiêu trong cơ quan. Quy chế này được gửi đến Kho bạc Nhà nước để làm cơ sở thanh toán kinh phí sử dụng và gửi Sở Tài chính để theo dõi. Nhìn chung việc sử dụng nguồn ngân sách đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước mang lại hiệu quả chất lượng cao, rất tiết kiệm không lãng phí. Công khai kinh phí hoạt động, mua sắm tài sản công theo Nghị định số 04/2015/NĐ–CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.
Về hiện đại hóa nền hành chính: Sở Tư pháp thực hiện đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 24 thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp. Đây là các dịch vụ có tính phổ biến mà công dân, tổ chức có yêu cầu thực hiện với tần suất nhiều (trung bình trên 10.000 hồ sơ/ năm). Năm 2020, Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch ở ba cấp tỉnh, huyện, xã trên Phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.
Sở Tư pháp đã triển khai sử dụng phần mềm Q-office quản lý điều hành công việc tại Sở Tư pháp. Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, nghiệp vụ qua mạng internet. Đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2015. Áp dụng chữ ký số trong thực hiện gửi văn bản trên môi trường mạng. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và các mẫu đơn, tờ khai kèm theo đã được công khai đầy đủ tại Cổng thông tư điện tử của Sở để công dân, tổ chức tìm hiểu. Điều này đã tiết kiệm thời gian của cá nhân, tổ chức và kinh phí đi lại được hoan nghênh.
Những kết quả trên đây góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính nói riêng và nhiệm vụ công tác Tư pháp nói chung của toàn ngành Tư pháp tỉnh. Năm 2020, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Văn phòng Sở Tư pháp


Tin mới:
Các tin khác: