danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 17 khách Trực tuyến
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 08:21 - Lượt xem: 72
PDF. In Email

Ngày 21/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Thông tư 07).
Theo Thông tư 07, Sở Tư pháp có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; Dự thảo các quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức đơn vị thuộc Sở Tư pháp...
Ngoài ra, Sở Tư pháp còn có trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật... Bên cạnh đó, Sở còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cấp tỉnh. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an... cung cấp; cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền...
Phòng Tư pháp có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, quyết định, quy hoạch kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình kế hoạch; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp cấp xã. Ngoài ra, phòng Tư pháp có trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý đăng ký hộ tịch, chứng thực, con nuôi theo quy định...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2021, thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV./.

Trương Phượng