danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 38 khách Trực tuyến
Hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi của Bộ Tư pháp
Thứ năm, 21 Tháng 1 2021 10:58 - Lượt xem: 440
PDF. In Email

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi với những nội dung cơ bản như sau:
Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh: Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng các mẫu Sổ đăng ký nuôi con nuôi, Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, giấy tờ nuôi con nuôi; lưu trữ, quản lý Sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Thứ hai, Thông tư quy định 07 đối tượng được sử dụng mẫu Sổ và mẫu giấy tờ nuôi con nuôi, bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và người nước ngoài thường trú ở nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về nuôi con nuôi tại Việt Nam; Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp); Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp; Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.
Về mẫu sổ, mẫu giấy tờ được ban hành kèm theo Thông tư như sau:
- 02 mẫu sổ, gồm: Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
- 07 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước, gồm: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - có nội dung) và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - phôi, không có nội dung); Trích lục nuôi con nuôi trong nước (Bản sao); Đơn xin nhận con nuôi trong nước; Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước; Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi; Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước.
- 14 mẫu giấy tờ dùng cho việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, gồm: Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (bản chính - có nội dung và bản chính - phôi, không có nội dung); Trích lục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Bản sao); Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay; Văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài; Văn bản về đặc điểm sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em được cho làm con nuôi; Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Sử dụng cho trường hợp nhận con riêng, cháu ruột, song ngữ Việt - Anh) và (Sử dụng cho trường hợp nhận trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng, song ngữ Việt - Anh); Đơn xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (song ngữ Việt - Anh); Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài (song ngữ Việt - Anh); Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (song ngữ Việt - Anh); Trích lục ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bản chính và bản sao).
- 06 mẫu giấy tờ dùng chung cho việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi; Biên bản giao nhận con nuôi; Văn bản lấy ý kiến đồng ý của cha, mẹ đẻ, người giám hộ về việc cho con làm con nuôi; Văn bản thể hiện ý kiến đồng ý của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi; Văn bản lấy ý kiến đồng ý của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên về việc làm con nuôi; Văn bản thông báo về việc không tìm được gia đình thay thế trong nước cho trẻ em.
Bên cạnh đó, Thông tư số 10/2020/TT-BTP còn quy định về việc in, phát hành mẫu Sổ và mẫu giấy tờ; yêu cầu đối với việc ghi và cách ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi, Sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và giấy tờ nuôi con nuôi; Sửa chữa sai sót khi ghi sổ đăng ký nuôi con nuôi và giấy tờ nuôi con nuôi và việc lưu trữ, quản lý sổ và hồ sơ nuôi con nuôi...
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/02/2021 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi./.

Tấn Chánh


Tin mới:
Các tin khác: