UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021
Thứ sáu, 27 Tháng 8 2021 13:52 - Lượt xem: 282
In

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5614/KH –UBND về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 với nhiều hoạt động như sau:
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chuyên mục Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đăng tải các bài viết, tin về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ hai, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung vào các hình thức như: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền bằng xe lưu động, tổ chức mít – tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp...phù hợp và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định.
Thứ ba, tổng kết, xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến phố chính, các khu trung tâm.
Thứ tư, lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" hay phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới"...
Thứ năm, huy động nguồn lực xã hội tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật tại địa phương để thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên một số tuyến đường chính của thành phố Tam Kỳ, Hội An và trung tâm các huyện, thị xã theo đúng quy định của pháp luật.
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật, có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục "Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/10/2021.
Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và 11/2021./.

Hà Vũ


Tin mới:
Các tin khác: