Một số vấn đề cần trao đổi về việc thực hiện hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính
Thứ hai, 02 Tháng 8 2021 09:04 - Lượt xem: 393
PDF. In Email

Qua hơn 08 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, nhận thấy việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt là một trong những quy định quan trọng thuộc nội dung về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng khi thực hiện việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Để khắc phục vấn đề này, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đã quy định cụ thể hơn về thủ tục hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính như sau:
Thứ nhất, về điều kiện để thực hiện việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền bao gồm: "Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng trở lên"; "Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh". So với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 đã quy định thêm việc xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền đối với đối tượng là tổ chức, và quy định cụ thể mức tiền phạt được xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền đối với từng đối tượng, giảm từ 3.000.000 đồng xuống còn 2.000.000 đồng đối với đối tượng là cá nhân. Ngoài ra, còn quy định cụ thể hóa việc xác nhận tình trạng "khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn" và "khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh" đối với cá nhân và tổ chức.
Thứ hai, về trình tự thủ tục đã bổ sung thời hạn gửi đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
Thứ ba, quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 đã làm rõ cách áp dụng pháp luật đối với các trường hợp giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính. Thay vì tiến hành giảm, miễn tiền phạt ngay mà không xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền trước. Luật này đã quy định rõ các trường hợp cụ thể đối với cá nhân và tổ chức, bao gồm: giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền; miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định, không có khả năng thi hành quyết định; miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt. Từ đó, chúng ta có thể xác định được trình tự thực hiện các thủ tục là Hoãn thi hành quyết định phạt tiền – Giảm, miễn tiền phạt.
Tuy nhiên, trong khi chờ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 có hiệu lực , chúng ta có thể vận dụng, xem xét hướng dẫn chi tiết các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 để áp dụng vào việc xử lý việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm miễn tiền phạt đang diễn ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo quy định tại khoản 4 Đều 10 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thì "Trường hợp cá nhân đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt theo quy định tại Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì phải có đơn đề nghị gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước khi hết thời hạn hoãn ghi trong quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt". Do đó, trước khi gửi đơn đề nghị giảm, miễn tiền phạt thì phải làm thủ tục đề nghị hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Điều kiện hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giảm miễn tiền phạt được quy định tại khoản 1, 2 Điều 76, khoản 1, 2 Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Mục đích của thủ tục hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm miễn tiền phạt là tạo điều kiện thuận lợi cho người vi phạm thi hành quyết định; bảo đảm tính nghiêm minh của xử phạt vi phạm hành chính, các quyết định xử phạt đều phải được thi hành. Như vậy, để thực hiện đúng trình tự, thủ tục về giảm, miễn tiền phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì trước tiên cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải làm đơn đề nghị hoãn thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi đến cơ quan ra quyết định xử phạt. Hết thời gian hoãn thi hành nếu cá nhân, tổ chức bị xử phạt vẫn không có khả năng thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên thì tiếp tục thực hiện việc gửi đơn xin giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 không quy định việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt đối với tổ chức mà chỉ xem xét đến các cá nhân. Tuy nhiên, tra cứu các quy định của pháp luật về các lĩnh vực như: Luật cạnh tranh năm 2018 quy định doanh nghiệp tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm quy định tại Điều 12 của Luật này được miễn hoặc giảm mức xử phạt theo chính sách khoan hồng. Theo Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế (bao gồm cá nhân, tổ chức) bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng (Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ) thì được miễn tiền phạt (Không miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quốc hội cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế). Tổng số tiền phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại. Như vậy, theo Luật Quản lý thuế năm 2019, đối tượng được miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế gồm cả cá nhân, tổ chức.
Với những trao đổi trên đây, hi vọng các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng pháp luật chính xác đối với việc thực hiện hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Nhật Mai