UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Thừa phát lại
Thứ ba, 14 Tháng 9 2021 09:26 - Lượt xem: 64
PDF. In Email

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 ban hành Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 24/3/2020 và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động Thừa phát lại trong giai đoạn hiện nay; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Thừa phát lại, các công việc Thừa phát lại được làm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; giá trị pháp lý của vi bằng theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.
Hai là, phối hợp cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các Văn phòng Thừa phát lại trong việc xác minh điều kiện thi hành án; thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; lập vi bằng; tống đạt các giấy tờ, tài liệu của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự.
Ba là, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh có kế hoạch đẩy mạnh việc chuyển giao văn bản tống đạt cho các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện, nhằm giảm áp lực công việc, chia sẻ trách nhiệm, công việc với Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; chủ động cân đối nguồn ngân sách để thanh toán kịp thời kinh phí tống đạt văn bản cho các Văn phòng Thừa phát lại.
Bốn là, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, giám sát các hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương; chỉ đạo Phòng Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Văn phòng Thừa phát lại thực hiện các công việc theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, nhất là việc thực hiện tống đạt văn bản của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan thi hành án; kịp thời phán ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Năm là, Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 24/3/2020 và Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh; khẩn trương triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu về vi bằng trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 3281/UBND-NC ngày 02/6/2021 và kinh phí được cấp tại Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh; Cập nhật, đăng tải công khai danh sách các Văn phòng Thừa phát lại, các Thừa phát lại đang hành nghề trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh để các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động Thừa phát lại.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 04 Văn phòng Thừa phát lại, có địa chỉ trụ sở tại các địa bàn Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An và Núi Thành./.

Ly Dung