Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  Đi đăng ký khai sinh (15/05/2017)
Người gửi: Lưu Trần Duy An
Địa chỉ: Huyện Tiên Phước, Số điện thoại: 01684212258, Email:
Câu hỏi: Ngày 30/4/2016 Sở Tư pháp có trả lời câu hỏi về việc bà ngoại có được đi đăng ký khai sinh cho cháu được không? của bạn ở Phú Ninh với nội dung trả lời của Sở là được và không cần phải có giấy ủy quyền của cha mẹ trẻ, nhưng theo quy đinh tại Khoản 2, Nghị Định 15/2015/TT-BTP về việc ủy quyền đi đăng ký hộ tịch thì phải có giấy ủy quyền. Như vậy, thì áp dụng theo quy định nào cho đúng. Xin cảm ơn !
Nội dung trả lời:

Vấn đề này, Sở Tư pháp đã trả lời: căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch, trường hợp cha, mẹ của trẻ vì lý do nào đó không thể đi đăng ký khai sinh cho con thì bà ngoại có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho cháu mà không cần phải có giấy ủy quyền của cha, mẹ trẻ. 


Xem các câu hỏi khác: