Số - ký hiệu: 321/STP-QLVPHC&TDTHPL Ngày ban hành: 20/04/2017
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
File đính kèm:

CV_321.docx

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 678/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 18/06/2019 Công văn Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v đề nghị tham gia góp dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
2 11/CT-UBND 19/09/2018 Chỉ thị Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
3 2522/QĐ - UBND 21/08/2018 Quyết định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.
4 1609/QĐ - UBND 23/05/2018 Quyết định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Về việc quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 114 /BC-STP 14/11/2017 Báo cáo Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 159/BC-UBND 30/10/2017 Báo cáo Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
7 160/BC-UBND 30/10/2017 Báo cáo Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
8 3148/QĐ - UBND 29/08/2017 Quyết định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
9 22/2017/NQ-HĐND 19/07/2017 Nghị quyết Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
10 2003/QĐ - UBND 05/06/2017 Quyết định Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 481/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 22/05/2017 Công văn Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 19/2015/TT-BTP
12 26 /KH-STP 18/05/2017 Kế hoạch Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017