Chức năng, nhiệm vụ của hội đồng
Quyết định: Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam
Thứ năm, 04 Tháng 8 2011 13:29

    UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

 Số:2784   /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 11      tháng   9    năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục

pháp luật tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Hội đồng phối hợp), với thành phần như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng phối hợp: Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp: Giám đốc Sở Tư pháp;

3. Ủy viên Hội đồng phối hợp:

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan sau:

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

+ Công an tỉnh;

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Sở Nội vụ;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

+ Sở Giao thông vận tải;

+ Sở Công Thương;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Sở Y tế;

+ Sở Tài chính;

+ Sở Ngoại vụ;

+ Thanh tra tỉnh;

+ Ban Dân tộc tỉnh;

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Mời lãnh đạo các cơ quan:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

+ Tòa án nhân dân tỉnh;

+ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;       

+ Hội Cựu chiến binh tỉnh;

+ Liên đoàn lao động tỉnh;

+ Hội Nông dân tỉnh;

+ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh;

+ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

+ Hội Luật gia tỉnh;

+ Đoàn luật sư tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên và cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp: Hội đồng phối hợp tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Việc xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương, với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính ở địa phương; việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù.

b) Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; phối hợp, lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương.

c) Giải pháp tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm tại địa phương.

e) Đánh giá tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng phối hợp:

a) Ban hành Danh sách thành viên Hội đồng và Quy chế hoạt động của Hội đồng; phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng, kết luận và văn bản khác của Hội đồng.

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động của Hội đồng.

c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng; điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

d) Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

e) Đề xuất người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng bổ sung, thay thế các Ủy viên Hội đồng.

g) Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng không thể chủ trì phiên họp của Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền thực hiện chủ trì phiên họp của Hội đồng.

b) Đôn đốc các Ủy viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

c) Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng:

a) Ủy viên Hội đồng các cấp có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ.

Ý kiến tham gia của các Ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

b) Ủy viên Hội đồng được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

 

5. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp, được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp.

 

Điều 3. Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp tỉnh với thành phần:

1. Tổ trưởng: Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tổ phó: Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật- Sở Tư pháp.

3. Thành viên:

- Đại diện Phòng Nội chính- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các chuyên viên của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành Tổ giúp việc.

Điều 4.

Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng phối hợp, đại diện tham gia Tổ giúp việc và gửi danh sách về cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp) để theo dõi thực hiện trách nhiệm phối hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cá nhân theo chức danh tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                            

- Như Điều 5;

- Hội đồng PHPBGDPL Chính phủ (b/c);

- Bộ Tư pháp (b/c);

- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, VX, NC.

D:\Kien 2013\Tu phap\QD kien toan HDPBGD tinh.doc

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 Lê Phước Thanh