Ban Giám đốc Sở
Ban Giám đốc Sở
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 09:22

1. Đặng Văn Đào

Hinh anh Dao

Chức vụ: Giám đốc Sở

Trình độ: Thạc sĩ Luật, chuyên viên chính

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.3272287

+ Di động: 0906.510501

Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Hành chính Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương trước thời hạn, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở và Trưởng Ban điều hành Website của Sở.

- Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh; Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng liên ngành trợ giúp pháp lý; Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Ban Vì người Việt Nam ở nước ngoài và Tổ công tác triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.

- Phụ trách công tác tư pháp đối với các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Duy Xuyên, Tiên Phước, Nam Trà My và Bắc Trà My.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Tư pháp.

 2. Bùi Xuân Hiếu

Hinh anh Dao

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ: Cử nhân luật, chuyên viên chính

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.3810037

+ Di động: 0905.420.571

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động cơ quan Sở Tư pháp khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị: Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, Phòng QLXLVPHC và TDTHPL, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1.

- Làm chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến Sở, Hội đồng thanh lý tài sản Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa và Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ;

- Tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: Ban Chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động; Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em; Ban chỉ đạo công tác gia đình; Hội đồng tư vấn giải quyết khếu nại tỉnh.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tư pháp.

- Phụ trách công tác tư pháp đối với các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn và Nông Sơn.

Ngoài nhiệm vụ trên đây, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện công tác trong từng giai đoạn, từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở sẽ phân công Phó Giám đốc Sở một số nhiệm vụ, công việc mới được bổ sung hoặc phát sinh đột xuất.