Ban Giám đốc Sở
Ban Giám đốc Sở
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 09:22

Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.3272287

Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về thực nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương.

- Theo dõi, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác văn phòng, tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; thanh tra; các lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp; pháp chế ngành.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Hành chính tư pháp, Phòng Bổ trợ tư pháp.

- Phố hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện miền núi gồm: Phước Sơn, Nam Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang và Nông Sơn.

 

 2. Bùi Xuân Hiếu

Hinh anh Dao

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ: Cử nhân luật, chuyên viên chính

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.3810037

+ Di động: 0905.420.571

Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý, bồi thường nhà nước.

- Trưởng Ban điều hành Website Sở và Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Công chứng số 1, 2.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo công tác tư pháp đối với các huyện đồng bằng gồm: Tam Kỳ, Hội An, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Núi Thành và Quế Sơn.