Sở Tư pháp hoàn thành kế hoạch tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở

altTrong khuôn khổ thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước, giai đoạn 2013 - 2016”; năm 2014, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc mở 06 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên của 6 huyện: Nam Trà My (ngày 21/8), Bắc Trà My (ngày 22/8), Tiên Phước (ngày 26/8), Quế Sơn (ngày 29/8), Phước Sơn (ngày 04/9) và  Hiệp Đức (ngày 06/9).

Tam Kỳ tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Cập nhật: Thứ hai, 15 Tháng 9 2014 07:35

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, sáng ngày 12/9/2014, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho 120 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban của UBND thành phố và 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Huyện Điện Bàn tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2014

Cập nhật: Thứ ba, 16 Tháng 9 2014 16:03

Ngày 12/9/2014, tại Hội trường UBND xã Điện Minh, huyện Điện Bàn đã diễn ra Hội thi “Hòa giải viên giỏi năm 2014” được tổ chức theo cụm của huyện này. Đây là cụm thi huyện đầu tiên tổ chức sau khi 20/20 xã, thị trấn trên toàn huyện đã hoàn thành Hội thi ở cấp xã.

Chính phủ quy định mới về công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật: Thứ ba, 16 Tháng 9 2014 14:31

Ngày 10/9/2014 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

STT Số hiệu Trích yếu
1 20/2013/TT-BTP Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2 09b/2013/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP
3 62/2013/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
4 04/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật công chứng
5 59/2012/NĐ-CP Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
6 18 /CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 16/2012/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 05/2012/TT-BTP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
9 15/CT-TTg Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10 04 /2012/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
11 22/2012/TTLT/ BTC- BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người
12 233/QĐ-BTP Quyết định về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
13 08/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
14 2/ 2012/QĐ-UBND Ban hành quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh
15 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số